dnes je 16.5.2021

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u zamestnankyne, na ktorú si manžel uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane

29.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.84 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u zamestnankyne, na ktorú si manžel uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane

Ing. Eva Gášpárová

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka ročne v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je stanovená nasledovne:

 • ak daňovník dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

  1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,
  2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),
  3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období:

  1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka, ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
  2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa predchádzajúceho bodu, znížená o vlastný príjem manželky.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) ročne v zdaňovacom období roku 2020 je:

 • ak základ dane daňovníka bude rovný alebo nižší ako 37 163,36 € (210,20 x 176,8) a manželka (manžel):

  1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude 4 035,84 € (210,20 x 19,2),
  2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 035,84 €, nezdaniteľná časť bude rozdiel medzi 4 035,84 € a príjmom manželky (manžela),
  3. má vlastný príjem presahujúci sumu 4 035,84 €, nezdaniteľná časť bude nula,
 • ak základ dane daňovníka je vyšší ako 37 035,84 € a manželka (manžel):

  1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude rozdiel medzi sumou 13 326,68 € (210,20 x 63,4) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
  2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť bude rozdiel medzi sumou 13 326,68 € a jednej štvrtiny základu dane daňovníka znížený o vlastný príjem manželky (manžela).

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v závislosti od výšky základu dane z aktívnych príjmov je v roku 2020 nasledovné:

Základ dane daňovníka  Vlastný príjem manželky Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 
rovný alebo nižší
ako 37 163,36 €  
0,00 €  4 035,84 €  
menej ako 4 035,84 €  4 035,84 – vlastný príjem manželky  
4 035,84 € a viac  0,00 €  
vyšší ako 37 163,36 €  nepoberala  13 326,68 – (základ dane / 4)  
poberala  13 326,68 – (základ dane / 4) – vlastný príjem manželky  

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže uplatniť zamestnanec:

 • ak žije s manželkou (manželom) v spoločnej domácnosti, pričom nie je podstatné, či majú rovnakú adresu trvalého pobytu,

 • aj vtedy, ak si manželka (manžel) uplatnil/la vo svojom ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na seba,

 • len za obdobie, počas ktorého sú manželmi.

Za manželku (manžela) na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane sa považuje manželka (manžel), žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá:

 • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo

 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podľa § 11 ods. 5 zákona o dani z príjmov si daňovník môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je manželka (manžel) povinná/ý v príslušnom zdaňovacom období zaplatiť. Do vlastného príjmu sa započítava akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov, nehľadiac na to, či ide o príjem, ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane, započítava sa napríklad:

 • hrubý príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov,

 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,

 • podiely na zisku aj keď ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený,

 • nemocenské dávky, dôchodky, dávky v nezamestnanosti, úrazové dávky, dávky z garančného poistenia, dávky v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vrátane peňažného príspevku na opatrovanie,

 • príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov,

 • príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, a to aj vtedy, ak ide o príjem z prenájmu oslobodený od dane poľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov,

 • príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov (napr. úroky v banke, plnenie zo životného poistenia, dávky doplnkového dôchodkového sporenia),

 • ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov (napr. výhry, príjmy z predaja nehnuteľnosti).

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,

 • daňový bonus,

 • zvýšenie dôchodku za bezvládnosť,

 • štátne sociálne dávky, ktorými sú príspevok pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí (383/2013 Z. z.), rodičovský príspevok (571/2009 Z. z.), príspevok na pohreb (238/1998 Z. z.), prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa (600/2003 Z. z.), 13. dôchodok (296/2020 Z. z.), príplatok k dôchodku (274/2007 Z. z.), príspevok športovému reprezentantovi (112/2015 Z. z.),

 • štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.

Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka (manžel) povinná/ý zaplatiť z uvedeného príjmu, ktoré do dňa uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku aj zaplatila, t. j.:

 • odpočítava sa:

  1. zaplatené poistné na