dnes je 16.5.2021

Input:

Zmeny v zákone o sociálnom poistení -úrazový príplatok z dôvodu ochorenia na COVID-19

18.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.75 Zmeny v zákone o sociálnom poistení -úrazový príplatok z dôvodu ochorenia na COVID-19

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

V rámci opatrení, ktoré sa prijímajú počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, schválila NR SR vládny návrh zákona, ktorý novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a týmto sa upravili podmienky poskytovania úrazového príplatku. Novela zákona zakladá fikciu splnenia podmienky nároku na úrazový príplatok, pri konkrétnej splnenej podmienke choroby z povolania vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Úrazový príplatok by mal optimalizovať rozdiel medzi príjmom zo zárobkovej činnosti pred vznikom choroby z povolania a nemocenského, resp. náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca počas trvania choroby, kladie si za účel zmenšiť rozdiel v príjme zamestnanca spôsobený chorobou alebo úrazom, ktoré vznikli pri výkone zárobkovej činnosti pre zamestnávateľa povinne úrazovo poisteného. Účelom novely je aj znížiť administratívnu náročnosť procesu uznávania choroby z povolania, novela pre posúdenie nároku na úrazový príplatok v prípade zamestnanca chorého na COVID-19 považuje za splnenie podmienky choroby z povolania potvrdenie zamestnávateľa o vzniku choroby v príčinnej súvislosti s jeho zamestnaním.

Nárok na úrazový príplatok má fyzická osoba, definovaná v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti.

Podmienka uznania choroby z povolania na účely nároku na úrazový príplatok sa považuje za splnenú, ak:

a) zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s