Input:

Úvod, právne predpisy

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1 Úvod, právne predpisy

Ing. Viera Mezeiová

Ak fyzická alebo právnická osoba zamestnáva zamestnancov, je povinná odmeny za prácu pred ich výplatou zdaniť, t.j. vypočítať a odviesť preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu a v prípade splnenia podmienok aj príslušnú sumu povinného poistného do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, atď.

Platiteľ takéhoto príjmu je platiteľom dane, t. j. subjektom, ktorý odvádza správcovi dane preddavok na daň zrazený daňovníkovi (zamestnancovi) a majetkovo zaň zodpovedá [ § 2 písm. v) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. - ZDP].

Vo väčšine prípadov sú zamestnanci zamestnaní v pracovnom pomere, na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o brigádnickej práci študentov alebo na dohodu o pracovnej činnosti (ďalej „dohoda“). Sú to však podľa § 5 ods. 1 ZDP aj príjmy plynúce

- na základe služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, od 1.1.2017 aj podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,

- za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,

- ako platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,

- ako odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu,

- z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu atď. (§ 5 ods. 1 ZDP),

- obslužné,

- vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo ZČ,

- odmena za produktívnu prácu žiaka strednej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: