Input:

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5 Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov

Ing. Viera Mezeiová

Medzi príjmy zo ZČ, ktoré pre zamestnancov nie sú predmetom dane z príjmov (nezdaňujú sa), patria napríklad tieto:

- úvery a pôžičky (predmetom dane je však zvýhodnenie, ak sú poskytnuté od zamestnávateľa bezúročne alebo s úrokom nižším, ako je bežný, alebo aj odpustená časť pôžičky, ktorú nemusí zamestnanec vrátiť);

- náhrady cestovných výdavkov poskytnuté v súvislosti s výkonom ZČ do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitných predpisov (napr. zákon o cestovných náhradách). Ide o pracovné cesty v zmysle citovaného zákona. Pri poskytnutí náhrad nenárokových a vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste ide o zdaniteľný príjem (napr. vyššie náhrady /stravného a ďalšie/);

- hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa osobitných predpisov (napr. ZP, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci…, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia…), hodnota osobných hygienických prostriedkov, hodnota pracovného oblečenia, vrátane jeho udržiavania, v nepeňažnej a aj v peňažnej forme (v sume, ktorou zamestnávateľ uhradí zamestnancovi preukázané výdavky na tieto účely, napr. preplatenie čistiarne, resp. poskytovanie paušálu v peňažnej forme za ustanovených podmienok) - to platí aj pre takéto plnenia poskytované žiakovi strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa, s ktorým má zamestnávateľ zmluvu uzavretú podľa osobitného predpisu, ktorým je § 152 ZP zákonníka práce.

- náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce podľa Zákonníka práce, ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov.Príjmy plynúce zamestnancovi ako osobné ochranné pracovné pomôcky, hygienické prostriedky, pracovné oblečenie, náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce sa zamestnancom nezdaňujú, rovnako aj peňažné plnenia, ak ide o ich preplatenie na základe dokladov (napr. na pracovné oblečenie alebo na jeho udržiavanie), pričom sa umožňuje tieto výdavky na základe preukázaných kalkulácií skutočných výdavkov na dané účely paušalizovať. Vtedy sa musí vychádzať z priemerných podmienok

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: