dnes je 16.5.2021

Input:

Poskytovanie náhrady príjmu

21.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1 Poskytovanie náhrady príjmu

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Náhradu príjmu zamestnancovi poskytuje jeho zamestnávateľ za kalendárne dni a to od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak dočasná pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako desať kalendárnych dní, od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi poskytuje, pri splnení zákonom ustanovených podmienok, nemocenské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne z prostriedkov nemocenského poistenia.

Náhrada príjmu sa poskytuje za všetky kalendárne dni bez ohľadu na rozvrhnutie pracovného času zamestnanca.

Výška náhrady

Náhrada príjmu sa poskytuje:

  • za prvé 3 kalendárne dni vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie a

  • od 4. kalendárneho dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie.

V kolektívnej zmluve, uzatvorenej podľa osobitného predpisu, teda podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac však vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.

Ak sa stal zamestnanec dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, má nárok na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu, ktorá by mu inak patrila, a to od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, počas celého obdobia poskytovania náhrady príjmu, najdlhšie do 10. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Rozhodujúce obdobie

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce obdobie podľa § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 ZoSP zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2015.

Ak nemocenské poistenie zamestnanca trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.


Nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo 1. 1. 2013 a nepretržite trvá. Ak by dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca vznikla dňa 15. 5. 2016. Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu na poskytnutie náhrady príjmu bude obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (teda celý kalendárny rok 2015).

S účinnosťou od 1. januára 2015 zákon o sociálnom poistení odlišuje dve situácie pri určovaní rozhodujúceho obdobia u zamestnanca, ktorému nemocenské poistenie trvalo pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti najmenej 90 dní.

Prvá situácia je keď nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti vzniklo v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Druhá situácia je keď nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom zamestnancovi vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Ak teda nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní predo dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.


1. situácia

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca vznikne dňa 15. 5. 2016. Nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v predchádzajúcom kalendárnom roku dňa 1. 5. 2015 a nepretržite trvá (t. j. ku dňu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti bude trvať dlhšie ako 90 dní). Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu na poskytnutie náhrady príjmu bude v tomto prípade obdobie od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016.


2. situácia

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca vznikne dňa 15. 5. 2016. Nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo dňa 1. 1. 2016 teda v rovnakom kalendárnom roku a nepretržite trvá (t. j. ku dňu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti dlhšie ako 90 dní.) Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu na poskytnutie náhrady príjmu bude v tomto prípade obdobie od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016.

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Ak zamestnancovi vznikla dočasná pracovná neschopnosť v deň vzniku nemocenského poistenia jeho denný vymeriavací základ na určenie sumy náhrady príjmu sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie, pripadajúci na jeden deň nemocenského poistenia v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorý nemá v rozhodujúcom období, teda od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúcemu dňu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti vymeriavací základ na platenie poisteného na nemocenské poistenie sa určí rovnakým spôsobom ako u zamestnanca, u ktorého dočasná pracovná neschopnosť vznikla v deň vzniku nemocenského poistenia.

Denný vymeriavací základ zamestnanca je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnanca, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorý je na účely zákona o sociálnom poistení zamestnancom podľa § 4 ods. 1 písm. d) ZoSP zákona o sociálnom poistení je podiel priemerného mesačného zárobku zisteného podľa § 134 ZP Zákonníka práce a čísla 30,4167. Zamestnanec svoj nárok na náhradu príjmu uplatňuje u zamestnávateľa na tlačive Sociálnej poisťovne, ktoré je potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti (IIa diel) – vydáva