dnes je 27.2.2021

Input:

Daňový bonus na zaplatené úroky

5.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.6 Daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Viera Mezeiová

§ 33a ZDP definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ).

Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má

a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti,

b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, vypočítaný z výšky poskytnutého úveru na bývanie,

- na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,

- najviac zo sumy 50 000 €,

- na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,

- vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období,

- najviac do výšky 400 € za rok.

Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy.

Ak je žiadateľ o DBZÚ spoludlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na DBZÚ, podmienku veku ku dňu podania žiadosti a príjmu ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie musí spĺňať aj spoludlžník, pričom spoludlžníkovi žiadateľa v tomto prípade nárok na DBZÚ nevzniká. Nárok DBZÚ tiež nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na DBZÚ.

Nárok na DBZÚ vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy. Pri začatí (aj skončení) 5-ročnej lehoty sa DBZÚ uplatňuje vo výške 1/12 ustanovenej sumy (400 €/rok) za počet mesiacov v roku

- začatia úročenia úveru na bývanie daňovníkovi vzniká nárok na pomernú časť DBZÚ pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie,

- uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku DBZÚ, vzniká nárok na pomernú časť DBZÚ pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota uplynula.

O sumu DBZÚ sa znižuje daň dlžníka zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorá sa však najskôr zníži o sumu daňového bonusu na vyživované dieťa, ak si uplatňuje aj tento daňový bonus, pričom DBZÚ možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie, zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa.

Ak suma dane zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného DBZÚ, daňovník, ktorý

- podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou DBZÚ a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa,

- požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania