dnes je 16.5.2021

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u brigádnika - študenta

28.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.83 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u brigádnika – študenta

Ing. Eva Gášpárová

Ak študent dovŕši 15 rokov veku a skončí povinnú školskú dochádzku, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce. V praxi je najbežnejší výkon činnosti na základe dohody o brigádnickej činnosti študentov.

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov príjmom zo závislej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu. Pre zdanenie príjmu platia rovnaké pravidlá a postupy ako pre zdanenie príjmu iných zamestnancov, pričom sa uplatňujú ustanovenia § 35 až § 40 ZDP zákona o dani z príjmov.

Príjem zdaňuje zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, preddavkovo. Preddavok na daň vyberie zo zdaniteľnej mzdy. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených študentovi za kalendárny mesiac, znížený o:

  • sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume zodpovedajúcej 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane nie je závislé od druhu pracovnoprávneho vzťahu. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v priebehu zdaňovacieho obdobia študent vykonávajúci práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, rovnako ako zamestnanec na základe pracovnej zmluvy, preukazuje podaním Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR. Vyhlásenie študent môže podať zamestnávateľovi v listinnej podobe alebo, ak sa dohodne so zamestnávateľom, v elektronickej podobe. Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak študent podá vyhlásenie:

  • pri nástupe do zamestnania do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania,

  • kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia počas trvania dohody.

Študent má nárok aj na daňový bonus, ak splní podmienky uvedené v § 33 zákona o dani z príjmov, t. j. vyživované dieťa s ním žije v domácnosti a dosiahol mesačný zdaniteľný príjem vo výške polovice minimálnej mzdy, t. j. v roku 2020 príjem 290 €. Daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia si môže uplatniť prostredníctvom Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu.

Spôsob zdanenia zdaniteľnej mzdy, nehľadiac na výšku tejto mzdy, bude závisieť od toho, či študent má alebo nemá podané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane:

  • v prípade, že študent má podané vyhlásenie a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane, jeho mesačný príjem sa zdaní preddavkom na daň s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane (367,85 €), t. j. zdaniteľnou mzdou je príjem znížený o zrazené poistné v príslušnom mesiaci a o 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane,

  • v prípade, že študent nemá podané vyhlásenie, jeho mesačný príjem sa zdaní preddavkom na daň bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. zdaniteľnou mzdou je príjem znížený iba o zrazené poistné v príslušnom mesiaci.

Vybraním preddavku na daň z príjmov daňová povinnosť vyrovnaná nie je. Po skončení zdaňovacieho obdobia je potrebné daňovú povinnosť vyrovnať ročným zúčtovaním preddavkov alebo podaním daňového priznania.

Podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov je daňovník, ktorý dosiahol za rok 2020 zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. príjmy presahujúce sumu 2 207,10 €, povinný podať daňové priznanie. Podľa § 32 ods. 5 zákona o dani z príjmov daňové priznanie môže podať aj fyzická osoba, ktorej povinnosť podania zo zákona nevyplýva. Dobrovoľné podanie daňového priznania má význam pre študenta vtedy, ak zaplatený preddavok na daň alebo zrazená daň prevyšujú daň priznanú v daňovom priznaní, v dôsledku čoho môže požiadať o vrátenie vzniknutého preplatku.

Ak študent mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné zdaniteľné príjmy vrátane príjmov zo zahraničia alebo nepožiadal o ročné zúčtovanie zamestnávateľa, daňovú povinnosť za rok 2020 musí vyrovnať podaním daňového priznania do 31. 3. 2021.

Študent, ktorý poberal len príjmy zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2021 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa, ak ich mal v priebehu zdaňovacieho obdobia viac, tak jedného zo zamestnávateľov. Študent žiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) za zdaňovacie obdobie (rok), vzor ktorého pre rok 2020 vrátane poučenia na vyplnenie určilo a na webovom sídle zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR (36/DZPaU/2020/I – Informácia o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platných od 1. 1. 2021).

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie v súlade s § 38 zákona o dani z príjmov na základe údajov o zdaniteľnej mzde, ktoré je povinný viesť, dokladov preukazujúcich nárok na zníženie základu dane a na daňový bonus a na základe potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za príslušný kalendárny rok od všetkých zamestnávateľov.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2020, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR oznámením č. MF/015679/2020-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, uverejneným vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 33/2020.

Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň:

  • vykoná výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy, pričom zohľadní nezdaniteľné časti základu dane,

  • vypočítanú daň porovná zo zaplatenými preddavkami na daň a zohľadní zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené úroky,

  • vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti.

Pri vyrovnaní daňovej povinnosti za rok 2020 si študent môže uplatniť:

a) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške ročnej nezdaniteľnej časti v závislosti od dosiahnutého základu dane podľa § 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov, nehľadiac na obdobie vykonávania zárobkovej činnosti:

Rok 2020
Počas zdaňovacieho obdobia:
 
Nezdaniteľná časť základu dane:
mesačne 367,85 €
 
Po skončení zdaňovacieho obdobia:
- ak základ dane bude rovný alebo nižší ako 19 506,56 €  
Ročná nezdaniteľná časť základu dane:4 414,20 € (v plnej výške)  
- ak základ dane bude vyšší ako 19 506,56 €  9 290,84 – základ dane / 4
(postupne sa znižuje až na nulu)  

b) nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) pri splnení podmienok podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov:

Základ dane daňovníka  Vlastný príjem manželky Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 
rovný alebo nižší
ako 37 163,36 €  
0,00 €  4 035,84 €  
menej ako 4 035,84 €  4 035,84 – vlastný príjem manželky  
4 035,84 € a viac  0,00 €  
vyšší ako 37 163,36 €  nepoberala  13 326,68 – (základ dane / 4)  
poberala  13 326,68 – (základ dane / 4) – vlastný príjem manželky  

c) nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov vo výške, v akej boli v roku 2020 preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 €,

d) nezdaniteľnú časť základu dane za preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami podľa § 11 ods. 12 zákona o dani z príjmov, v úhrne najviac do výšky 50 €,

e) zamestnaneckú prémiu pri splnení podmienok podľa § 32a zákona o dani z príjmov –