dnes je 16.5.2021

Input:

Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.81 Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020

Ing. Eva Gášpárová

V súvislosti s povinnosťami, resp. možnosťami zamestnanca pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020 platia nasledovné termíny:

1. Do 15. 2. 2021 podať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania:

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) môže zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, požiadať zamestnávateľa najneskôr do 15. 2. 2021 o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnu sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov. Ak mal v priebehu roka 2020 viacerých zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania môže požiadať ktoréhokoľvek z nich.

Zamestnanec žiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) za zdaňovacie obdobie (rok), vzor ktorého pre rok 2020 vrátane poučenia na vyplnenie, určilo a na webovom sídle zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR.

2. Do 30. 4. 2021 podať správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ak chce venovať 2 % alebo 3 % zaplatenej dane:

Za účelom poukázania podielu zaplatenej dane predloží zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, v súlade s § 50 ods. 1 písm. a) ZDP, správcovi dane do 30. 4. 2021 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, na povinnom štruktúrovanom tlačive, ktoré určilo a na webovom sídle zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR vrátane poučenia na vyplnenie vyhlásenia.

V súvislosti s povinnosťami zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020 platia nasledovné termíny:

1. Do 31. 3. 2021 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň:

Ročné zúčtovania vykoná zamestnávateľ len na základe žiadosti zamestnanca a len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, a to na základe údajov o zdaniteľnej mzde, ktoré je povinný viesť, dokladov preukazujúcich nárok na zníženie základu dane, na daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky a potvrdení o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov. Ročné zúčtovanie a výpočet dane je zamestnávateľ podľa § 38 ods. 6 ZDP povinný vykonať najneskôr do 31. 3. 2021.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2020, vzor ktorého určilo Ministerstvo financií SR oznámením č. MF/015679/2020-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

2. Pri vyúčtovaní mzdy za apríl - do 30. 4. 2021 vrátiť zamestnancovi preplatok z ročného zúčtovania, v súlade s § 38 ods. 6 ZDP.

3. Nedoplatok z ročného zúčtovania, v súlade s § 38 ods. 7 ZDP:

  • ak je vyšší ako 5,00 €, zraziť zamestnancovi zo mzdy do 31. 12. 2021,

  • ak sa dopláca daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky alebo ak zamestnanec poukáže podiel zaplatenej dane, zraziť zamestnancovi do 30. 4. 2021.

4. Do 30. 4. 2021 doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní:

Podľa § 39 ods. 6 ZDP je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní do 30. 4. 2021. Na tento účel slúži I. časť tlačiva ročného zúčtovania.

5. Do 10 dní od doručenia žiadosti od zamestnanca vystaviť zamestnancovi doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní:

Podľa § 39 ods. 6 ZDP je zamestnávateľ povinný do 10 dní od doručenia žiadosti od zamestnávateľa vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o vyrovnaní nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky, vyplývajúcich z ročného zúčtovania. Na tento účel slúži II. časť tlačiva ročného zúčtovania.

6. Do 15. 4. 2021 na žiadosť zamestnanca vystaviť zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane:

Ak zamestnanec prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadal zamestnávateľa o vystavenia potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 ZDP, zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 7 ZDP povinný potvrdenie vystaviť najneskôr do 15. 4. 2021.

Potvrdenie zamestnávateľ vystaví na povinnom štruktúrovanom tlačive Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,