dnes je 16.5.2021

Input:

Daňové priznanie fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

27.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.82 Daňové priznanie fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Ing. Eva Gášpárová

Daňové priznanie za rok 2020 je podľa § 32 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) povinný podať:

 • daňovník, ktorý dosiahol za rok 2020 zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. príjmy presahujúce sumu 2 207,10 €,

 • daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 € ale vykazuje daňovú stratu,

 • daňovník, ktorý má zdaniteľné príjmy presahujúce 2 207,10 € len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak:

  1. plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,
  2. plynú zo zdrojov v zahraničí,
  3. z týchto príjmov nebolo možné zraziť preddavok na daň – ak zdaniteľná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy,
  4. daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo požiadal a nepredložil v ustanovenom termíne do 15. 2. 2021 potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 ZDP a podľa § 11 ods. 9 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2019,
 • daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:

  1. príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
  2. iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP, alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 ZDP a podľa § 11 ods. 9 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2019.

Daňové priznanie je povinný v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní podať aj daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

Daňové priznanie za rok 2020 podľa § 32 ods. 4 ZDP nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

 • do výšky 2 207,10 €,

 • zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie podľa vyššie uvedených skutočností,

 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP a neuplatní sa postup podľa § 43 ods. 7 ZDP,

 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie,

 • ktoré sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému povinnosť podania zo zákona nevyplýva. Daňové priznanie za rok 2020 je výhodné dobrovoľne podať v prípade daňovníka, ktorý nemá právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a v roku 2020 mal príjem zo závislej činnosti v úhrne do 2 207,10 €, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň.


Zamestnanec, ktorý je poberateľom starobného dôchodku od roku 2016 počas roka 2020 pracoval na základe dohody o pracovnej činnosti pre jedného zamestnávateľa a dosiahol príjem 1 500,00 €. Zamestnávateľ z príjmu zrazil poistné na starobné dôchodkové poistenie 60,00 € a preddavky na daň z príjmu 273,60 € ( 1 500 – 60 x 19 %). Nakoľko zdaniteľný príjem (1 500,00 €) nepresiahol sumu 2 207,10 €, zamestnanec podá daňové priznanie, ktorého prílohou bude zamestnávateľom vystavené Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. V daňovom priznaní vykáže zdaniteľné príjmy, zrazené poistné a zrazené preddavky na daň. Výsledkom bude nulová daňová povinnosť a daňový preplatok vo výške 273,60 €. Daňový preplatok mu správca dane vráti. Ak by zamestnanec daňové priznanie nepodal, nárok na vrátenie daňového preplatku mu nevznikne. Zamestnávateľ by mohol vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, nie je však oprávnený na vrátenie preddavkov na daň. Preto si zamestnanec nárok na vrátenie môže uplatniť len podaním daňového priznania.

Daňovník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti presahujúce sumu 2 207,10 € a je povinný podať daňové priznanie, môže zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, a tým sa zbaví povinnosti podať daňové priznanie sám.

Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020, ak:

 • poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP,

 • mal okrem príjmov zo závislej činnosti len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, ale neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP (neuplatní si nárok na vrátenie zrazenej dane),

 • nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň môže zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého mal v priebehu roka poskytnutý príjem zo závislej činnosti.

Zamestnanec nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020, ak:

 • mal príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ale je povinný:

  1. zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2019, t. j., ak si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach do 31. 12. 2016 znížil základ dane o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 ZDP v znení do