dnes je 16.5.2021

Input:

Zmeny v zákone o sociálnom poistení - pandemické nemocenské a ošetrovné v roku 2020

16.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.74 Zmeny v zákone o sociálnom poistení - pandemické nemocenské a ošetrovné v roku 2020

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

V tomto kalendárnom roku 2020 sa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení mení fakticky každý mesiac, zásadnými úpravami v podmienkach nárokov na dávky sociálneho poistenia, v súvislosti so zmenami vzťahujúcimi sa na nebezpečnú nákazlivú chorobu COVID-19. Najčastejšie prechádza zmenami nárok na tzv. pandemické nemocenské dávky, a to pandemické ošetrovné a pandemické nemocenské počas dočasnej práceneschopnosti súvisiacej s nariadenou karanténou alebo izoláciou osôb, u ktorých sa detekovalo nakazenie vírusom alebo ktoré už na COVID-19 ochoreli.

Obidve dávky nemocenského poistenia sa vzťahujú na prechodné ustanovenia zákona o sociálnom poistení, nárok na ne si možno uplatniť počas obdobia krízovej situácie, mimoriadnej situácie (ešte plynú) alebo núdzového stavu (bol ukončený k 13. júnu 2020).

Pandemické nemocenské dávky boli určené novelou zákona o sociálnom poistení č. 63/2020 Z. z., účinnou od 27. marca 2020. Ďalšie zmeny v zákone o sociálnom poistení s nimi súvisiace boli definované v novelách č. 66/2020 Z. z. (apríl 2020); č. 157/2020 Z. z. (jún 2020 – zmena v nárokoch na dávky od otvorenia predškolských a školských zariadení od 1. júna, zavedenie tzv. kontrolného mechanizmu medzi Sociálnou poisťovňou a okresnými úradmi o poskytovaní zoznamov osôb navštevujúcich tieto predškolské a školské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb) a novelou č. 258/2020 Z. z. účinnou od 23. septembra 2020, ktorá mení nárok na pandemické ošetrovné pre rodičov detí predškolského veku, ak nedajú dieťa do výchovno-vzdelávacieho procesu v predškolskom zariadení, strácajú nárok na pandemickú OČR. Nároky na pandemické nemocenské počas dočasnej PN zamestnanca, povinne poistenej SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby v prípade nariadenej karantény alebo izolácie sú od 27. marca 2020 zachované.

Nárok na pandemické nemocenské dávky

a) pandemické ošetrovné

V súlade s ustanoveniami novely zákona o sociálnom poistení č. 258/2020 Z. z., účinnej od 23. septembra 2020, má od tohto dňa nárok na pandemické ošetrovné poistenec (zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba ako poistenec) v týchto situáciách:

1) Počas krízovej situácie, v súlade s ustanoveniami § 293er ods. 3 písm. b) a § 39 ods. 1 písm. b), sa poistenec stará o dieťa, ktorému bolo uzatvorené zariadenie, ktoré navštevuje a poistenec sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

  • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia,

  • predškolské zariadenie, škola alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie (rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva alebo RÚVZ),

  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie ošetrujúceho pediatra. Sociálna poisťovňa má k dispozícii informácie o zariadeniach, ktoré boli z dôvodu krízovej situácie rozhodnutím RÚVZ uzavreté. Nárok na pandemické ošetrovné trvá do doby nového otvorenia takto uzatvorených zariadení.

2) V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká v čase bežnej choroby dieťaťa od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak poistenec osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. Nárok na ošetrovné trvá do doby vyliečenia dieťaťa.

3) Poistenec má nárok na pandemické ošetrovné, ak sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie. Potvrdenie ošetrujúceho lekára sa nevyžaduje, miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne má kontrolný mechanizmus, na základe ktorého jej zriaďovateľ posiela menné zoznamy dotknutých osôb.

4) V súlade s prechodnými ustanoveniami § 293ev zákona o sociálnom poistení, má nárok na ošetrovné poistenec, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac:

  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,

  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

  • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov,

  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

  • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Poistencovi, ktorému v čase krízovej situácie vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti o člena rodiny, ako je uvedené vyššie, pred nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 66/2020 Z. z. (účinnej od 4. apríla 2020) a táto potreba trvá aj po nadobudnutí účinnosti novely zákona, vzniká nárok na ošetrovné aj za obdobie potreby osobnej a celodennej starostlivosti podľa uvedeného vyššie, za ktoré nevznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti novely zákona. Uvedené je platné a účinné aj po 23. septembri 2020. Novela zákona č. 258/2020 Z. z. toto ustanovenie zákona o sociálnom poistení nemení.

5) V prípade člena rodiny (dieťa, iná fyzická osoba), ktorý navštevuje zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje starostlivosť ambulantnou alebo pobytovou formou, zariadenie nie je zatvorené z dôvodu rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva, avšak poistenec neumiestni svojho člena rodiny do takéhoto zariadenia z dôvodu obáv o jeho zdravie, v takejto situácii ostáva nárok na pandemické ošetrovné zachovaný v súlade s ustanoveniami § 293fb ods. 2 písm. b) bod 1. novely zákona o sociálnom poistení č. 157/2020 Z. z., ak sa poistenec osobne a celodenne stará o:

I. dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené, ale:

  • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo

  • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov,

alebo sa stará o:

II. príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo