dnes je 16.5.2021

Input:

Zmeny v cestovných náhradách v roku 2020 a 2021

2.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.70 Zmeny v cestovných náhradách v roku 2020 a 2021

Ing. Ľuboslava Minková

V súvislosti s prijímaním opatrení na riešenie následkov pandémie koronavírusu, ktorá má a bude mať nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov, sa aj v oblasti cestovných náhrad prijalo opatrenie na zmiernenie jej dopadov. Opatrenie na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu spočíva v tom, že do 31. decembra 2021 sa nebude uplatňovať mechanizmus na zvyšovanie súm stravného pri tuzemských pracovných cestách a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Uvedené opatrenie bolo zrealizované zákonom č. 127/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ktorý upravuje mechanizmus zvyšovania súm stravného pre jednotlivé časové pásma a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Prijatá právna úprava sa týka všetkých zamestnávateľov, nehľadiac na právnu formu, to znamená, že platí nielen pre zamestnávateľov v podnikateľskej sfére, ale platí aj pre zamestnávateľov, napr. v rozpočtovej sfére, v príspevkovej sfére a pod.

Rozdiel vo výške súm stravného a náhrad za používanie cestných motorových vozidiel v porovnaní so stavom, ktorý by platil bez prijatej legislatívnej úpravy, je možné z pohľadu konkrétneho zamestnanca považovať za marginálny.

Všetci zamestnávatelia prijatou právnou úpravou dostanú právnu garanciu, že v období rokov 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sumy stravného a sumy náhrad za používanie cestného motorového vozidla, a to ani v prípade nárastu indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.


Stravné pri pracovných cestách sa zvyšuje na základe zvyšovania indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Suma základnej náhrady sa zvyšuje na základe zvyšovania indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Náhrady sa zvyšujú, ak cenové indexy v jednotlivých oblastiach sa oproti základni, t. j. mesiaca, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy náhrad, sa zvýšia najmenej o 5 %. Za mesiac január 2020 bola splnená podmienka pre zvýšenie obidvoch náhrad; sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sa mali zvýšiť o 5,4 %; sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel sa mali zvýšiť o 5 %.

Z uvedeného vyplýva, že v rokoch 2020 a 2021 sa v oblasti cestovných náhrad budú uplatňovať opatrenia vydané v roku 2019, to znamená:

1. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, t. j. v rokoch 2020 a 2021 budú platiť nasledovné sumy základnej náhrady:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,053 eura,

  • pre osobné cestné motorové vozidlá 0,193 eura.

2. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného, t. j. v rokoch 2020 a 2021 budú platiť pre jednotlivé časové pásma nasledovné sumy stravného:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty 5,10 eura,

  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 7,60 eura,

  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 11,60 eura.

Ďalšie/nepriame dopady nezvyšovania súm stravného pre jednotlivé časové pásma v rokoch 2020 a 2021:

1. Prijaté opatrenie v oblasti stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j., že na roky 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sumy stravného pre jednotlivé časové pásma, má vplyv aj na oblasť zabezpečovania stravovania podľa § 152 ZP Zákonníka práce v tom zmysle, že v rokoch 2020 a 2021sa nebude zvyšovať:

  • maximálna suma príspevku zamestnávateľa,

  • minimálna hodnotu stravovacej poukážky (tzv. gastrolístka).

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce je príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste 5 – 12 hodín.

§ 152 ZP Zákonníka práce 1. 7. 2019 – 31. 12. 2021