dnes je 16.5.2021

Input:

Zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde a Zákonník práce od 1. januára 2021

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.79 Zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde a Zákonník práce od 1. januára 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Tento zákon nadobudol účinnosť 31. októbra 2020 (stanovenie minimálnej mzdy od 1. 1.) okrem čl. I prvého bodu a druhého bodu a čl. II (ZP), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu, upravená podľa druhej vety, sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Pre rok 2021 sa ustanovujú sumy minimálnej mzdy:

  • 623,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

  • 3,580 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre zamestnancov vykonávajúcim práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Nastala zmena v tzv. automate úpravy mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. Zmena sa týka ďalších kalendárnych rokov, neruší sa tzv. automat určenia minimálnej mzdy predvídaný zákonom na ďalšie kalendárne roky, ale znižuje sa % podielu zo 60 % na 57 %. Podľa § 8 zákona o minimálnej mzde, ak sa nedosiahla dohoda podľa § 7, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Podľa § 7 zákona o minimálnej mzde, určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predložia MPSVR SR do 31. júla. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada SR do 31. augusta. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, mesačná minimálna mzda je určená ich dohodou.

Novelou Zákonníka práce sa mení určenie sumy minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce a určenie mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie bez naviazania na minimálnu mzdu, pevnou sumou. O prípadnom raste v budúcnosti sa bude rokovať. Podľa § 120 ZP Zákonníka práce suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.

Nárast minimálnych mzdových nárokov od roku 2021 bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy (mesačná minimálna mzda 2021 – mesačná minimálna mzda 2020) + mesačná minimálna mzda 2020 x koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce.

Výpočet minimálnej mzdy pre konkrétny stupeň náročnosti práce:

  • 1. stupeň (623 – 580) + (580 x 1) = 43 + 580 = 623,00 eur,

  • 2. stupeň: (623 – 580) + (580 x 1,2) = 43 + 696 = 739,00 eur,

  • 3. stupeň: (623 – 580) + (580 x 1,4) = 43 + 812 = 855,00 eur,

  • 4. stupeň: (623 – 580) + (580 x 1,6) = 43 + 928 = 971,00 eur,

  • 5. stupeň: (623 – 580) + (580 x 1,8) = 43 + 1 044 = 1 087,00 eur,

  • 6. stupeň: (623 – 580) + (580 x 2) = 43 + 1 160 = 1 203,00 eur.

Suma bude rásť o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Základňou je suma 580,00 eur (mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020), ktorá sa násobí príslušným koeficientom (1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 – 2,0) a k tejto sume sa pre rok 2021 pripočíta suma 43,00 eur, ktorá je nárastom (rozdielom) medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2020 (580,00 eur) a sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2021 - 623,00 eur, čo predstavuje nárast o cca 7,4 % oproti roku 2020.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura. Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky