dnes je 16.5.2021

Input:

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 54, § 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4 Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 54, § 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

Ing. Martina Švaňová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Stiahnuť dokument


(označenie zamestnávateľa: Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO)

PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE

podľa § 63 ods. 2 ZP

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

Na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa ................. o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce bude Vaša pracovná pozícia zrušená ku dňu ......................

Z tohto dôvodu ste sa stali nadbytočným pre zamestnávateľa a zamestnávateľ Vás naďalej nemá možnosť zamestnávať podľa pracovnej zmluvy. Preto sa zamestnávateľ rozhodol dať Vám výpoveď v súlade s § 63 ods. 1 písm. b) ZP.

Ponúkame Vám inú vhodnú prácu, a to prácu /....:

/aj kratší pracovný čas/

  • - potreba predchádzajúcej prípravy/zaškolenia…………………………………

– mesačná mzda: ....................... eur brutto,

– miesto výkonu práce

(druh práce, miesto výkonu práce, mzdové podmienky).

Váš písomný súhlas, prípadne nesúhlas s prijatím inej vhodnej práce a návrhom na zmenu pracovnej zmluvy doručte zamestnávateľovi do piatich dní odo dňa prevzatia ponuky.

V ................................, dňa ................

..................................................................

zamestnávateľ

Potvrdenie: Svojím podpisom potvrdzujem, že som dňa .................. osobne prevzal ponuku inej vhodnej práce.

..................................................................

zamestnanec

poznámka

  • Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť iba vtedy, ak

  • nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať a to ani na kratší pracovný čas,

  • zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

  • 3 Cdo 14/2010 - akceptačný list a pracovná zmluva

  • 3 Cdo 130/2003 – ponuka inej vhodnej práce sa musí uskutočniť ešte pred tým, než zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď, najskôr však po rozhodnutí zamestnávateľa o organizačnej zmene.

  • Zmysel ponukovej povinnosti, ako hmotnoprávnej podmienky výpovede, je zabezpečiť ochranu existujúcemu pracovnému pomeru tým, že pred skončením uprednostňuje zmenu dojednaných pracovných podmienok pred výpoveďou”  (rozhodnutie NS SR 5Cdo 72/2010).

  • Uznesenie NS SR 3Cdo/234/2018 - žalobkyni nebolo ponúknuté žiadne miesto, lebo bola práceneschopná. Pokiaľ totiž žalovaná konala voči žalobkyni - z dôvodu jej momentálne nepriaznivého zdravotného stavu - v tom istom čase a mieste odlišne ako voči iným zamestnancom, nevytvorila žalobkyni rovnakú možnosť prijať osobné rozhodnutie v