Input:

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.5 Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová


Stiahnuť vzor

DOHODA O PREHĹBENÍ KVALIFIKÁCIE

uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:..................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ...................... prácu .............................

Článok I.

Predmetom tejto dohody je prehĺbenie kvalifikácie zamestnanca.

Zamestnanec si bude prehlbovať kvalifikáciu tým, že absolvuje školenie v oblasti xxxx (je potrebné uviesť spôsob prehĺbenia kvalifikácie).

Zamestnanec si bude prehlbovať kvalifikáciu na Inštitúte informačných technológií, Bratislava (je potrebné uviesť názov školy, školiaceho subjektu).

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca bude trvať jeden akademický rok, a to od ............... do .................. (je potrebné uviesť trvanie štúdia).

Štúdium zamestnanec ukončí záverečnou skúškou a získaním certifikátu v mesiaci ..................(je potrebné uviesť spôsob ukončenia štúdia).

Článok II.

Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancovi počas prehlbovania kvalifikácie pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 140 ods. 3 Zákonníka práce v tomto rozsahu:

  1. v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,
  2. dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
  3. päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.

Zamestnávateľ sa ďalej zaväzuje poskytovať zamestnancovi úhradu cestovných nákladov (pozn. nie je povinnosťou zamestnávateľa, záleží len od rozhodnutia zamestnávateľa, či zamestnancovi okrem pracovného voľna s náhradou mzdy poskytne aj iné plnenia, napr. poskytovanie finančných prostriedkov na kúpu študijných materiálov, zaplatenie poplatku za štúdium a pod.).

Článok III.

Zamestnanec sa zaväzuje, že po skončení štúdia zotrvá u zamestnávateľa dva roky (maximálna doba zotrvania v pracovnom pomere po skončení štúdia je 5 rokov) odo dňa skončenia štúdia (dňom skončenia štúdia je ...............................).

V prípade, že zamestnanec

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: