Input:

Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

Ing. Viera Mezeiová

Výška preddavku na daň z príjmov zo ZČ závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov - na uplatnene nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu... (ďalej len „vyhlásenie“).

Od 1. 1. 2014 vzory tlačív vyhlásení vydáva Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle (www.financnasprava.sk).

Vyhlásenie môže mať zamestnanec podpísané v rovnakom čase (kalendárnom mesiaci) len u jedného zamestnávateľa. Podpisuje ho z toho dôvodu, aby sa nárokové odpočty realizovali v príslušnom mesiaci len jedenkrát. V priebehu roka ich môže mať viac (ale vždy len postupne po sebe, nikdy nie súčasne).

Zamestnanec vyhlásenie podpisuje:

- pri nástupe do zamestnania alebo

- kedykoľvek v priebehu roka, ak tak nespravil pri nástupe a

- Od roku 2020 sa vyhlásenie na zdanenie príjmov nebude musieť každoročne podpisovať a tým predlžovať jeho platnosť. Zamestnanci budú nahlasovať iba zmeny. Zamestnávateľ teda prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na vyživované dieťa, ak zamestnanec podá vyhlásenie, ktoré doručí zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jeho doručení elektronickými prostriedkami, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a potom bude nahlasovať iba zmeny.

Ad 1. Ak zamestnanec podpíše vyhlásenie pri nástupe do zamestnania (resp. keď začne poberať príjmy zo ZČ), tak na 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZD D) a daňový bonus zamestnávateľ prihliadne pri zdanení už za mesiac nástupu. Podmienkou na uplatnenie daňového bonusu je, okrem podpísaného vyhlásenia, aj predloženie potrebných dokladov (pozri § 37 ZDP).

Ak zamestnanec vyhlásenie podpíše neskôr ako do konca mesiaca nástupu do zamestnania, na daňový bonus môže zamestnávateľ prihliadnuť až začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bolo podpísané, resp. v ktorom sa mu preukázal príslušné doklady.

Pripomíname, že na uplatnenie NČZD D netreba zamestnávateľovi predkladať žiadne doklady (stačí len podpísanie vo vyhlásení, že zamestnanec nie je poberateľom starobného alebo ďalšieho dôchodku uvedeného v § 11 ZDP a že súčasne za rovnaké obdobie si tento nárok neuplatňuje u iného zamestnávateľa).

Doklady sú potrebné len na uplatnenie daňového bonusu (napr. rodný list alebo iný doklad o oprávnenosti nároku a u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku aj potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, príp. ďalšie potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ide o dieťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie pre chorobu alebo úraz, atď.). Bližšie pozri § 37 ZDP.

Od roku 2020 sa potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa nepredkladá tomu zamestnávateľovi, ktorý má prístup do registrov žiakov a študentov škôl na území SR, ak sa dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR. Aby zamestnávateľ mohol overiť status žiaka alebo študenta, zamestnanec predloží zamestnávateľovi „len” údaje o dieťati: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa. Týmto zamestnávateľom sa nepredkladá ani rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku.

Ad 2. Ak zamestnanec nepodpíše u zamestnávateľa vyhlásenie pri nástupe do zamestnania (v mesiaci nástupu), môže tak spraviť kedykoľvek v priebehu roka (alebo nemusí vôbec). Vyhlásenie sa podpisuje vždy len dopredu. To znamená, že za mesiace, v ktorých ho nemal podpísané, plnenie bude mať až po skončení roka. Podstatné je, že zamestnávateľ na vyhlásenie prihliadne v takýchto prípadoch vždy až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Pozri bližšie § 36 ods. 1 ZDP.

U ďalšieho zamestnávateľa môže zamestnanec vyhlásenie podpísať len vtedy, ak sa od predchádzajúceho odhlásil.

Zmeny sa riešia v tlačive vyhlásenia.

Ad 3. Podľa § 36

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: