Input:

Skončenie pracovného pomeru dohodou

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4.1 Skončenie pracovného pomeru dohodou

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, ktorým na základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Skončenie pracovného pomeru na základe dohody patrí medzi najjednoduchší a najčastejší spôsob skončenia pracovného pomeru. Dohoda o skončení pracovného pomeru je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.

Písomná forma dohody

Dohoda o skončení pracovného pomeru má byť uzatvorená písomne, pričom jedno vyhotovenie dohody vydá zamestnávateľ zamestnancovi. Nedodržanie písomnej formy sa však nespája so sankciou neplatnosti. Aj dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená ústne, prípadne i na základe konkludentného konania je platná. Z hľadiska právnej istoty je správne uzatvárať dohodu o skončení pracovného pomeru v písomnej forme. Ak zamestnávateľ nedodrží písomnú formu dohody o skončení pracovného pomeru, porušuje zákon, za čo môže byť najmä zo strany inšpekcie práce sankcionovaný uložením pokuty.

Dôvody skončenia pracovného pomeru

V dohode o skončení pracovného pomeru musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to požaduje zamestnanec alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP. Na rozdiel od doterajšieho právneho stavu je zamestnávateľ povinný v dohode o skončení pracovného pomeru uviesť nielen organizačné dôvody v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP , ale aj zdravotný dôvod zamestnanca ustanovený v § 63 ods. 1 písm. c) ZP, pre ktorý sa pracovný pomer končí dohodou o skončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ má túto povinnosť aj vtedy, ak zamestnanec nežiada o uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru dohodou. Ak sa končí pracovný pomer dohodou s mladistvým zamestnancom, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si súhlas zákonného zástupcu mladistvého. Prípadný nesúhlas však nemá vplyv na platnosť tejto dohody, aj keď na druhej strane dochádza k porušovaniu pracovnoprávnych predpisov zo strany zamestnávateľa. Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť, aby jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydal zamestnancovi. Túto svoju povinnosť má zamestnávateľ splniť bez toho, aby to zamestnanec žiadal.


Zamestnanec podal žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou. Zamestnávateľ sa do 15 dní k žiadosti nevyjadril. Pracovný pomer neskončil, ale naďalej trvá. Podľa súčasnej právnej úpravy nie je možné považovať neodmietnutie žiadosti zamestnanca za súhlas zamestnávateľa. Platná dohoda o skončení pracovného pomeru môže byť uzavretá len za obojstranného súhlasu oboch účastníkov pracovného pomeru.


 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: