dnes je 16.5.2021

Input:

Sadzby minimálnych mzdových nárokov

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.3.2 Sadzby minimálnych mzdových nárokov

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Stupne náročnosti

Sadzby minimálnych mzdových nárokov:

  • sú ustanovené pre 6 stupňov náročnosti práce 6 úrovňami,

  • pomocou koeficientov minimálnej mzdy,

  • suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok (2021) je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa vety vyššie.

Koeficienty minimálnej mzdy sú ustanovené v rozpätí od 1,0 po 2,0 násobku minimálnej mzdy. Sadzby minimálnych mzdových nárokov, ustanovené v € mesačne a v € za hodinu od 1. januára 2021 predstavujú:

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy Sadzba min. mzdového nároku v € za mesiac Sadzba v € za hodinu pri 40 hod. týždennom prac. čase 
1  1,0-nás. minimálnej mzdy  623,00 3,580 
2  1,2-nás. minimálnej mzdy  739,00  4,247  
3  1,4-nás. minimálnej mzdy  855,00  4,914  
4  1,6-nás. minimálnej mzdy  971,00  5,580  
5  1,8-nás. minimálnej mzdy  1 087,00  6,247  
6  2,0-nás. minimálnej mzdy  1 203,00  6,914  


Pozn.: Od 1. 1. 2021 sa mení aj zaokrúhľovanie minimálnej hodinovej mzdy, suma minimálnej hodinovej mzdy pre konkrétne stupne náročnosti práce sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

Pre konkrétny stupeň náročnosti práce pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín sa hodinová minimálna mzda vypočíta ako minimálna mzda pre konkrétny stupeň náročnosti práce/174.

Prepočet minimálneho mzdového nároku v € za hodinu pri inom týždennom čase

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa hodinové sadzby minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia.

Ak je týždenný pracovný čas:

  • 38 a 3/4 hodiny (zamestnanec pravidelne vykonávajúci prácu striedavo v oboch zmenách dvojzmennej prevádzky), tak hodinová minimálna mzda platná pre rok 2021 bude 3,695 €,

  • 37 a 1/2 hodiny (zamestnanec vykonávajúci prácu vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzky alebo v nepretržitej prevádzke), tak hodinová minimálna mzda platná pre rok 2021 bude 3,819 €.


Pozn.: Hodinovú minimálnu mzdu v roku 2021 pri kratšom týždennom pracovnom čase vypočítame podľa vzorca: 40 hodín / kratší pracovný týždenný čas x hodinová minimálna mzda pre týždenný pracovný čas 40 hodín, t. j. napr. pri týždennom pracovnom čase 38 a 3/4 hodiny bude výpočet nasledovný: 40/38,75 x 3,58.


Strojný zámočník pracuje v dvojzmennej prevádzke v ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodiny. Zložitosť zamestnancom vykonávaných prác zodpovedá 3. stupňu náročnosti práce. Sadzba minimálneho mzdového nároku sa vypočíta:

40/38,75 x 4,914 = 5,0725 €

Minimálny mzdový nárok po zaokrúhlení na tri desatinné miesta činí 5,073 €.

Doplatok do sadzby hodinového minimálneho mzdového nároku

Princíp zisťovania nároku na doplatok do sadzby minimálneho mzdového nároku v € za hodinu je rovnaký ako v prípade zisťovania doplatku do hodinovej minimálnej mzdy:

  • zamestnávateľ očistí mzdu zamestnanca za príslušný mesiac o vyplatené sumy mzdy a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas a mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok, v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu, mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a aj o sumu mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,

  • u zamestnanca odmeňovaného inou ako mesačnou mzdou výslednú sumu vydelí počtom odpracovaných hodín (bez hodín neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku) znížených o hodiny práce nadčas,

  • mzdu tohto zamestnanca takto prepočítanú na hodinu porovná s príslušným minimálnym mzdovým nárokom, zodpovedajúcim ustanovenému týždennému pracovnému času.

Pokiaľ by mzda zamestnanca nedosiahla v kalendárnom mesiaci sumu hodinového minimálneho mzdového nároku odvodeného pomocou koeficientu z výšky minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok vo výške rozdielu medzi sumou minimálneho mzdového nároku pre stupeň náročnosti