dnes je 16.5.2021

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021

25.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.80 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021

Ing. Viera Mezeiová

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP).

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), pri ktorých je daň vysporiadaná, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane pri porušení podmienok uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ročné zúčtovanie) z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov v roku:

  • 2020 a predch. – posledného zamestnávateľa, pri ktorom si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus;

  • 2021 a nasl. – ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

Ročné zúčtovanie sa vykonáva na základe žiadosti a v rámci neho zamestnávateľ prizná nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, daňový bonus na zaplatené úroky, dodatočne daňový bonus na vyživované dieťa, resp. opraví prípadné chyby, ktoré sa vyskytli v priebehu zdaňovacieho obdobia. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami.


Poznámka: Ak chce zamestnávateľ so zamestnancom komunikovať elektronicky, môže to urobiť len na základe dohody so zamestnancom. V dohode je potrebné určiť e-mailovú adresu zamestnanca, e-mailovú adresu zamestnávateľa (podľa ZDP: označenie elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom) a tiež aké dokumenty si budú vzájomne elektronicky posielať.

Uvedená zmena znamená, že o vykonanie ročného zúčtovania bude môcť zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, nehľadiac na to, či si pri ňom uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Odôvodenie tejto zmeny je, že ak zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý