Input:

Príjmy zo závislej činnosti od dane oslobodené

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.6 Príjmy zo závislej činnosti od dane oslobodené

Ing. Viera Mezeiová

Medzi príjmy zo ZČ, ktoré sú od dane oslobodené, patria napríklad:

- suma na doškoľovanie zamestnancov, ktoré musí súvisieť s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, okrem náhrady za ušlý príjem; Od roku 2020 je od dane z príjmov oslobodená suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca. Ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. T.j. testovanie dĺžky pracovného pomeru je k začiatku akademického roka.

Ide aj naďalej o oslobodenie nepeňažného plnenia vynaloženého zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca, ak vzdelávanie súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa Oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem.

- hodnota stravy v nepeňažnej forme, ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi na pracovisku alebo tzv. gastrolístkami (prostredníctvom iných subjektov), bez ohľadu na výšku a zdroj krytia (náklady, zisk, sociálny fond);

- peňažný príspevok na stravovanie, avšak len v prípade, ak zamestnanec preukáže potvrdením od špecializovaného lekára, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže stravovať spôsobom, ktorý poskytuje zamestnávateľ, pričom tento príspevok je od dane oslobodený len do výšky nároku podľa Zákonníka práce; ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovanie v peňažnej forme („na ruku“, resp. „vo výplate“) v ostatných prípadoch, ide vždy o zdaniteľný príjem, ktorý mu musí zdaniť spolu s ostatnými zdaniteľnými príjmami zo ZČ.

- hodnota nealkoholických nápojov, poskytnutá zamestnávateľom zamestnancom na spotrebu na pracovisku, ak ide o nepeňažné (naturálne) uvedené plnenie (napr. poskytovanie minerálky, čaju, kávy, bez ohľadu na zdroj krytia);

- poskytnutie možnosti použitia rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia (prenajatého alebo vlastného) poskytnutého zamestnávateľom; avšak nie napr. aj doprava do nich, strava, poskytnutie služieb - napr. kozmetika, masáže a pod.;

- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (počas prvých desať dní práceneschopnosti), vyššie plnenia, ako ustanovuje zákon č. 462/2003 Z. z. sa musia zdaniť;

- cena alebo výhra do 350,- € zo súťaže vyhlásenej zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované, ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne; v prípade výhry/ceny vo vyššej hodnote ako 350,- €, zamestnancovi sa zdaní rozdiel medzi týmito hodnotami,

- daňový bonuszamestnanecká prémia (§ 9 ZDP),

- plnenia poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo vdovám po baníckych dôchodcoch, ktorým nárok naň vznikol podľa výnosu Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 1/1990 zo dňa 23. januára 1990 o deputátnom uhlí a dreve, do 16. januára 1992,

- nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov; ak takéto nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu,

- sociálna výpomoc z dôvodu

- úmrtia blízkej osoby, žijúcej v domácnosti zamestnanca,

- odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo

- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť

zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu, vyplatená v úhrnnej

výške najviac vo výške 2 000 € za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak

takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 €, do základu dane (čiastkového

základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky

nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v

predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava

aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

- nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami za túto dopravu v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne ako nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle podľa § 19 ods. 2 písm. s) ZDP prvého bodu;

- peňažné plnene od zamestnávateľa pri príležitosti dovoleniek

13. plat (leto) - vypláca sa v mesiaci jún príslušného zdaňovacieho obdobia. Podmienky oslobodenia:

- musí byť vyplatený v júni najmenej vo výške 500 €,

- pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov (2 roky).

14. plat (Vianoce) - vypláca sa v mesiaci december príslušného zdaňovacieho obdobia). Podmienky

Oslobodenia:

- 14. plat musí byť vyplatený v mesiaci december najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,

- pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov (4 roky) a

- za príslušné zdaňovacie obdobie zamestnancovi vyplatený 13. plat najmenej vo výške 500 € Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa

- vzťahuje oslobodenie.

- s účinnosťou od 1.1.2019 príspevok na rekreáciu zamestnancov, ktorých pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov

Zamestnávatelia sú rozdelení do 2 kategórií. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva

- viac ako 49 zamestnancov – tento je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť (vyplatiť)

príspevok na rekreáciu ako pracovnoprávny nárok zamestnanca, ak o takýto príspevok požiada,

- menej ako 50 zamestnancov – tento nie je povinný (na žiadosť zamestnanca) poskytnúť

(vyplatiť) príspevok na rekreáciu, ale môže tak urobiť dobrovoľne.

Príspevok sa poskytuje

1. peňažnou formou, a to vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok..

.2. nepeňažnou formou, a to poskytnutím rekreačného poukazu. Rekreačný poukaz platí do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vystavený.

Oprávnenými výdavkami sú aj výdavky na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

IČO - ak zamestnane doloží doklad o ubytovaní, musí ísť o ubytovacie

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: