Input:

Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov

Ing. Viera Mezeiová

Zamestnávateľ nezdaní zamestnancovi len ten príjem zo ZČ, ktorý nie je predmetom dane a ten, ktorý je od dane oslobodený. Ostatné je povinný zdaniť.

Predmetom dane z príjmov zo ZČ sú aj dary poskytnuté v súvislosti s výkonom ZČ - § 3 ods. 2 písm. a) ZDP.

Príjmami zo ZČ sú príjmy pravidelné, nepravidelné, jednorazové, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy (§ 5 ods. 2 ZDP).

Peňažné a nepeňažné príjmy

Príjmy zo ZČ sú peňažné a nepeňažné. Na daňové účely sú rovnocenné. Nepeňažné príjmy je potrebné oceniť.

Ocenenie nepeňažných príjmov

Nepeňažné príjmy sa oceňujú:

cenou bežne používanou v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia [§ 2 písm. c) ZDP] alebo

- spôsobom ustanoveným v ZDP [napr. § 5 ods. 3 písm. a)  ZDP] alebo

- tzv. „brutáciou“ príjmov 5 ods. 3 písm. d) ZDP)


Nepeňažným príjmom je aj zvýhodnenie (výška „bežného úroku“), ak zamestnávateľ zamestnancovi poskytne bezúročnú pôžičku alebo pôžičku s úrokom nižším, ako je „bežný“ úrok. Ďalej to môže byť poskytnutie výrobkov, služieb zdarma alebo lacnejšie, ako ostatným klientom alebo zákazníkom, rôzne vecné dary, atď.

Pri poskytnutí „výhodných“ pôžičiek sa zamestnancom zvýhodnenie (úrok alebo jeho časť, ktorý nemusia zaplatiť) vypočíta podľa vzorca:

1) výška „bežného“ úroku, napr. 0,13

2) počas ktorých bola konkrétne dlžná suma požičaná


Ak zamestnanec poskytne pôžičku zamestnávateľovi, vtedy nejde pri výplate prípadného úroku o príjem zo ZČ u zamestnanca, ale ide o príjem z kapitálového majetku, ktorý si musí uviesť do daňového priznania. Vyplatí sa preto v brutto výške. Pri poskytnutí „výhodnej“ pôžičky je potom zvýhodnenie potrebné riešiť u zamestnávateľa v rámci jeho základu dane z príjmov (pozri ZDP – závislé osoby). Takto často postupujú spoločníci voči „svojej“ s. r. o.

Ocenenie nepeňažného príjmu priamo v ZDP

Z pravidla ocenenia nepeňažného príjmu cenou bežne používanou v mieste a v čase plnenia, je vyňatý podľa ZDP, nepeňažný príjem, ktorý sa oceňuje podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP:

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi motorové vozidlo (vozidlo zamestnávateľa) na používanie na služobné a súkromné účely, pre zamestnanca to znamená, že je potrebné zdaniť mu tento nepeňažný príjem.

Pri ocenení tohto príjmu sa od 1. januára 2014 postupuje takto:

V prvom roku od zaradenia vozidla zamestnávateľa do užívania (podľa zákona o účtovníctve) sa tento nepeňažný príjem vypočíta vo výške 1% z jeho vstupnej ceny za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia vozidla na uvedené účely. Ďalších sedem bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od zaradenia do užívania sa počíta 1% zo vstupnej ceny, každoročne zníženej o 12,5% k 1. januáru príslušného roka, za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely.

Ak dôjde k technickému zhodnoteniu vozidla, vstupná cena sa o cenu tohto zhodnotenia zvýši.

Ak zamestnanec používa to isté vozidlo v roku od 1. 1. 2014 naďalej, tak ako v roku 2013, počíta sa už zo zníženej vstupnej ceny, resp. zvýšenej o technické zhodnotenie.

V súlade s Informáciou k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely, uverejnenej na webovom sídle FS SR, ak pôjde o poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi v 9. roku jeho zaradenia do užívania (alebo ešte aj v nasledujúcich rokoch), potom sa už zamestnancovi nezdaňuje žiadny nepeňažný príjem.Napríklad ak má zamestnanec poskytnuté vozidlo jeho zamestnávateľa na súkromné a služobné účely a je celý mesiac chorý, aj napriek tomu sa mu zdaní vyššie uvedeným spôsobom, pretože ho mal „poskytnuté na používanie“.

Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka (aj v prípade, ak dôjde k následnej jeho kúpe). Ide o ocenenie vrátane DPH.

Aj tento príjem musí zamestnávateľ viesť na mzdovom liste alebo v osobitnej evidencii. Spočíta sa s bežným príjmom zamestnanca a zdaní spolu s ním. Platí sa z neho aj povinné poistné.

Náklady na pohonné látky pri súkromných jazdách týmto vozidlom sú nákladmi zamestnanca. Ak mu ich uhradí zamestnávateľ, potom podľa evidencie počtu kilometrov sa zamestnancovi zdaní aj toto ďalšie plnenie.

Medzi príjmy zo ZČ patria aj

- príjmy z prostriedkov sociálneho fondu,

- odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody

-

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: