dnes je 16.5.2021

Input:

Prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného od 10. apríla 2021

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.91 Prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného od 10. apríla 2021

Ing. Eva Gášpárová

Podmienky nároku na pandemické ošetrovné v čase krízovej situácie sa podľa § 293er ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. apríla 2020 posudzujú u každého poistenca k prvému dňu jeho osobnej a celodennej starostlivosti alebo osobného a celodenného ošetrovania, ak:

  • osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

  • splnil podmienky nároku na ošetrovné podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona, t. j., ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

    • - dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu,
    • - predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo
    • - fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať,
  • sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Podľa § 293fef zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2021 Z. z. o sociálnom poistení, s účinnosťou od 10. apríla 2021, Sociálna poisťovňa na žiadosť poistenca znovu rozhodne o nároku na ošetrovné k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak tento deň spadá do obdobia od 10. apríla 2021 do 30. júna 2021. Sociálna poisťovňa na žiadosť poistenca znovu rozhodne o nároku na ošetrovné po 31. decembri kalendárneho roku a po 30. júni kalendárneho roku.

Znamená to, že poistenec pri dlhodobom pandemickom ošetrovnom má právo dvakrát ročne požiadať Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie nároku na pandemické ošetrovné a prehodnotenie výšky pandemického ošetrovného. Má to význam u tých poistencov, ktorí majú v rozhodujúcom období vyšší denný vymeriavací základ ako v predchádzajúcom rozhodujúcom období, alebo u tých, u ktorých došlo k zmene zamestnania v období poberania pandemického ošetrovného a v novom zamestnaní majú vyšší vymeriavací základ. Využiť to môžu aj tí poistenci, ktorým nárok na pandemické ošetrovné pôvodne nevznikol, napr. u SZČO