dnes je 16.5.2021

Input:

Pracovný pomer

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3 Pracovný pomer

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pojem pracovného pomeru

Právna úprava pracovného pomeru predstavuje jadro pracovného práva. Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom.

ZP neobsahuje legálnu definíciu pracovného pomeru, aj keď v pracovnoprávnej literatúre nie sú vážnejšie teoretické problémy s vymedzením tohto základného pracovnoprávneho vzťahu, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje výkon závislej práce. Základné znaky pracovného pomeru sú obsiahnuté v niektorých ustanoveniach ZP, v zmysle ktorých pracovný pomer je zmluvný a záväzkový vzťah, v rámci ktorého sa jeden účastník (zamestnanec) zaväzuje pre druhého účastníka (zamestnávateľa) vykonávať závislú prácu za mzdu.

Pracovný pomer ako záväzkový právny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom je založený na zásade zmluvnosti, ktorá je podľa právneho stavu de lege lata súčasťou základných zásad Zákonníka práce.

Pre pracovný pomer má právny význam práca ako činnosť, nie výsledok práce. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o fyzickú alebo duševnú činnosť. Práca ako právne spôsobilý predmet pracovného pomeru musí byť vykonávaná pre iného.

Pracovným pomerom je teda súhrn pracovnou zmluvou založených právnych vzťahov medzi zamestnávateľom a