Input:

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3.1 Pracovný pomer na kratší pracovný čas

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Charakteristika

Za zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa považuje zamestnanec, u ktorého rozsah pracovného úväzku u zamestnávateľa v týždni nedosahuje hranicu určenú pre ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ZP. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

Zásada rovnakého zaobchádzania

Ustanovenie o kratšom pracovnom čase zakotvuje zákaz porušenia zásady rovnakého zaobchádzania s porovnateľným zamestnancom zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas. Porovnateľný zamestnanec je zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľovi sa ukladá právna povinnosť informovať zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas.


Zamestnankyňa, ktorá má štyri maloleté deti si dohodla pracovný pomer na kratší pracovný čas v rozsahu 12 hodín týždenne. Keďže maloleté deti sú často choré, musí tento pracovný pomer na kratší pracovný čas skončiť. Zamestnankyňa doručila zamestnávateľovi výpoveď 12. 10. bez uvedenia dôvodov. Týmto dňom nezačne plynúť výpovedná doba, ale začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje, zamestnávateľ je povinný povoliť zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov na jeho strane vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času alebo ju s ním za tých istých podmienok dohodnúť v pracovnej zmluve. Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Ustanovenie § 164 ods. 2 sa vzťahuje aj na zamestnanca, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a neposkytuje sa jej starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Delené pracovné miesto

§ 49a ZP sa ustanovuje relatívne nový právny inštitút, a to delené pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci sami budú organizovať pracovný čas a deliť pracovnú náplň tak, aby bol zabezpečený výkon práce na tomto pracovnom mieste. Zo systematického začlenenia deleného pracovného miesta v ZP vyplýva, že ide o pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas. Tento právny inštitút zabezpečí flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov, najmä podporí zamestnávanie zamestnancov s malými deťmi, študentov a pod.

Dohoda o zaradení zamestnanca na delenom pracovnom mieste

Dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto uzatvára zamestnávateľ so zamestnancami, ktorí budú pracovať na delenom pracovnom mieste. Táto dohoda musí byť uzatvorená v písomnej forme, a to pod sankciou neplatnosti. Pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na delené pracovné miesto zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi pracovné podmienky vzťahujúce sa na delené pracovné miesto.

Dohoda o rozvrhnutí pracovného času a pracovnej náplne

Zamestnanci, s ktorými je uzatvorená dohoda o zaradení na delené pracovné miesto sa dohodnú na rozvrhnutí pracovného času a o pracovnej náplni.

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: