Input:

Pracovný čas a doba odpočinku

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.9 Pracovný čas a doba odpočinku

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.

Rozsah pracovného času

Rozsah pracovného času upravuje § 85 a 85a ZP. Rozsah pracovného času zamestnanca sa odvodzuje od týždenného pracovného času, ktorý si zamestnanec dohodne so zamestnávateľom v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa § 43 ods. 1 ZP (podstatné náležitosti pracovnej zmluvy) aj ďalšie pracovné podmienky, a to … pracovný čas, … (§ 43 ods. 2 ZP). Postačí aj odkaz na príslušné ustanovenie Zákonníka práce (viď. § 43 ods. 3 ZP). Rozsah pracovného času môže byť upravený aj v kolektívnej zmluve. V takomto prípade stačí aj odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré upravujú napr. týždennú dĺžku pracovného času.

Pracovný čas je upravený tak, že je ustanovený jeho maximálny týždenný rozsah, ktorý sa nemôže v priemere za dohodnuté obdobie, resp. rozvrhové obdobie prekročiť. Pracovný čas zamestnanca je najviac 48 hodín týždenne vrátane práce nadčas. Bez práce nadčas môže byť pracovný čas zamestnanca v priemere najviac 40 hodín týždenne (prvá veta § 85 ods. 5 ZP). Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas 38 a ¾ hodiny týždenne. Ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, má pracovný čas najviac 37 a ½ hodiny týždenne - druhá veta § 85 ods. 5 ZP. Najvyšší celkový možný rozsah týždenného pracovného času zamestnanca vrátane práce nadčas je v priemere najviac 48 hodín.

Rozsah pracovného času zdravotníckych zamestnancov

V dôsledku skutočnosti, že v súlade s európskou legislatívou sa do celkového rozsahu pracovného času zarátava aj pracovná pohotovosť vykonávaná na pracovisku sa ustanovila výnimka rozsahu týždenného pracovného času (§ 85a ZP). Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 578/2004 Z. z.), ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí.

Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín.

Zamestnávateľ je povinný pri dohodnutí pracovného času uvedeného pracovného času:

  1. upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o to požiadajú,
  2. viesť aktuálne záznamy o zamestnancoch, ktorých pracovný čas je takto dohodnutý, a predložiť tieto záznamy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o ne požiadajú.

Zamestnanec nesmie byť zo strany zamestnávateľa prenasledovaný alebo inak postihovaný za to, že nesúhlasí s rozsahom pracovného času nad 48 hodín týždenne v priemere.

Zamestnanec má právo odvolať súhlas, ktorý dal pre takýto pracovný čas; odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od jeho doručenia zamestnávateľovi.

Pracovný čas osobitných kategórií zamestnancov

Odlišne je ustanovený rozsah pracovného času pre niektoré kategórie zamestnancov. Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: