dnes je 16.5.2021

Input:

Povinnosti zamestnávateľa

10.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6 Povinnosti zamestnávateľa

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Podľa zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný:

a) prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začal zamestnávať prvého zamestnanca,

b) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia:

 • zamestnanca na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca a odhlásiť zamestnanca najneskôr do ôsmich dní od zániku týchto poistení a zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah nevznikol,

 • zamestnanca (brigádnika – študenta) s pravidelným mesačným príjmom na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem z činnosti na základe brigádnickej práci študentov presiahol zákonom o sociálnom poistení ustanovenú sumu (od roku 2018 je to suma 200,00 € a ktorý je súčasne dňom splatnosti výplaty príjmov tohto zamestnanca), alebo odhlásiť tohto zamestnanca do ôsmich dní od zániku tohto poistenia z iného dôvodu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah nevznikol,

 • zamestnanca (brigádnika – študenta), ktorému právny vzťah (dohoda o brigádnickej práci študentov) zakladá právo na nepravidelný mesačný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného, ak priemerný mesačný príjem z tejto dohody presiahol sumu 200,00 €, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah nevznikol,

 • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody (študent), ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného, ak mu bol vyplatený príjem po zániku tejto dohody a vyplatením tohto príjmu nadobudol postavenie zamestnanca,

 • zamestnanca (brigádnika – študenta) na účely úrazového poistenia, garančného poistenia pred vznikom právneho vzťahu (dohody o brigádnickej práci študentov), a to pred vznikom tohto právneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce. Odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr do ôsmich dní od skončenia tohto právneho vzťahu a zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah nevznikol,

 • zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou podľa § 4 ods. 1 písm. d) ZoSP zákona o sociálnom poistení na účely úrazového poistenia, garančného poistenia, a to pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru najneskôr pred začatím výkonu práce. Odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do ôsmich dní od skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer nevznikol,

 • zamestnanca, ktorý bol pred vznikom povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení najneskôr v lehote splatnosti poistného (deň, ktorý je dňom určeným zamestnávateľom na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca) za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem tejto fyzickej osoby presiahol sumu ustanovenú zákonom o sociálnom poistení (v roku 2015 je to suma 552,08 €, pre právne vzťahy vzniknuté v roku 2016 suma 574,86 €, v roku 2017 suma 591,64 €, v roku 2018 suma 611,04 €, v roku 2019 je to suma 639,18 €, v roku 2020 je to suma 678,71 € a pre rok 2021 platí suma 731,64 €), a ak povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti tejto fyzickej osoby vzniklo pred vznikom poistenia z titulu jej postavenia fyzickej osoby podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení,

 • zamestnanca na povinné dôchodkové poistenie, ktorý mal postavenie fyzickej osoby podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení a ktorému po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ktorý trval najviac 12 kalendárnych mesiacov, bol vyplatený zdaniteľný príjem, pričom pomerná časť súčtu tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto pomeru bola vyššia ako suma ustanovená zákonom o sociálnom poistení (v roku 2015 je to suma 552,08 €, pre právne vzťahy vzniknuté v roku 2016 suma 574,86 €, v roku 2017 suma 591,64 €, v roku 2018 suma 611,04 €, v roku 2019 je to suma 639,18 €, v roku 2020 je to suma 678,71 € a pre rok 2021 platí suma 731,64 €). Povinné dôchodkové poistenie tohto zamestnanca preto vznikne odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Zamestnávateľ tohto zamestnanca prihlási na povinné dôchodkové poistenie do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bol príjem zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

 • zamestnanca, na ktorého sa vzťahovala tzv. odvodová úľava a jeho povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti vzniklo od prvého dňa kalendárneho mesiaca po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného pomeru, alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ak mu však už nevzniklo z dôvodu, že dosiahol príjem vyšší ako je zákonom o sociálnom poistení ustanovená hranica (pre právne vzťahy vzniknuté v roku 2016 suma 574,86 €, v roku 2017 suma 591,64 €, v roku 2018 suma 611,04 €, v roku 2019 je to suma 639,18 €, v roku 2020 je to suma 678,71 € a pre rok 2021 platí suma 731,64 €). Najneskôr však v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom prestal mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,

c) oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia; pričom nie je potrebné toto prerušenie doplniť odhláškou z poistenia a prihláškou na poistenie, pretože splnenie povinnosti sa v takomto prípade nevyžaduje,

d) odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako desať dní, do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

e) predkladať pobočke:

1. výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s uvedením dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a povinné starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity a predkladať na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, s určením fyzickej osoby, ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni,

2. opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, ak zistí, že vo výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac uviedol nesprávne údaje, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo predpísané dlžné poistné na základe tohto výkazu,

f) poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom zákonom o sociálnom poistení bezplatne,

g) oznámiť písomne pobočke pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,

h) predkladať pobočke záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii podľa osobitného predpisu, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania do ôsmich dní od ich doručenia,

i) viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu pobočke Sociálnej poisťovne do:

 • konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi,

 • do 8 dní od uplatnenia nároku na dôchodok zamestnanca,

 • do 8 dní odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

j) umožniť povereným zamestnancom organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vstup do svojich objektov, vykonanie kontroly a nazeranie do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom zákonom o sociálnom poistení,

k) vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom zákonom o sociálnom poistení,

l) oznámiť pobočke zmenu svojho názvu, sídla do ôsmich dní od tejto zmeny,

m) oznámiť organizačnej zložke zmenu mena a priezviska zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel,

n) s účinnosťou od 1. januára 2014 oznámiť organizačnej zložke Sociálnej poisťovne pri plnení prihlasovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovni, že jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, ako aj každú zmenu týchto skutočností do ôsmich dní od tejto zmeny.

Zamestnávateľ je povinný plniť svoje povinnosti na tlačivách alebo inou formou, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa.

Lehota na splnenie povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo urobené v súlade s dohodou, však treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

V záujme operatívnosti a dodržania lehoty môže zamestnávateľ svoju povinnosť splniť odoslaním informácie o prihlásení alebo odhlásení svojho zamestnanca nielen faxom alebo elektronickou poštou, ale aj prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).

Napriek tomu, že zákon umožňuje plnenie ohlasovacej povinnosti prostredníctvom SMS, je