Input:

Povinnosti v priebehu roka

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1 Povinnosti v priebehu roka

Ing. Viera Mezeiová

Okrem priebežného zdaňovania príjmov zo ZČ, odvodu preddavkov na daň, je zamestnávateľ povinný viesť pre každého zamestnanca mzdový list a výplatnú listinu, vrátane rekapitulácie za každý kalendárny mesiac a za celý rok. Platí to na všetky príjmy zo ZČ (aj na dohody, aj za spoločníkov/konateľov s. r. o.). Tiež je povinný mesačne posielať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

Čo musí mzdový list obsahovať vyplýva z § 39 ZDP:

a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,

b) rodné číslo zamestnanca,

c) adresu trvalého pobytu zamestnanca,

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje NČZD M [ § 11 ods. 3 ZDP ] a daňový bonus,

e) výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,

f) za každý kalendárny mesiac

1. počet dní výkonu práce,

2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP,

3. sumy oslobodené od dane,

4. sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

5. základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,

6. sumu daňového bonusu,

7. sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ.

8. suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ,

g) za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f),

h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a).

9. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n) – tzv. 13.plat,

10. sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o), - tzv. 14.plat

g) za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f),

h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie ( § 32a),

Zjednodušenú evidenciu, namiesto mzdového listu, môže zamestnávateľ viesť len v prípade, ak zamestnancovi zamestnávateľ nevypláca

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: