Input:

Povinnosti po skončení roka

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2 Povinnosti po skončení roka

Ing. Viera Mezeiová

Po skončení roka musí zamestnávateľ - vystaviť v zákonných lehotách potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo ZČ, vykonať do konca marca na žiadosť zamestnancov ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ (ročné zúčtovanie), vystaviť na žiadosť potvrdenia o zaplatení dane, spracovať ročné hlásenie o vyúčtovaní dane, atď.

Vyhlásenia zamestnancov

- Vyhlásenia zamestnancov na zdanenie príjmov zo ZČ, prostredníctvom ktorého si uplatňovali v priebehu roka u zamestnávateľa nárok na NČZD sa od roku 2020 nebude musieť každoročne podpisovať a tým predlžovať jeho platnosť. Zamestnanci budú nahlasovať iba zmeny. Zamestnávateľ teda prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na vyživované dieťa, ak zamestnanec podá vyhlásenie, ktoré doručí zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jeho doručení elektronickými prostriedkami, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a potom bude nahlasovať iba zmeny. Nahlasovanie týchto zmien zostalo aj naďalej ako povinnosť zamestnanca.

Potvrdenia o príjmoch zo ZČ

Každý rok je každý zamestnávateľ povinný vystaviť a súčasne aj doručiť zamestnancom, ktorým nevykonal ročné zúčtovanie potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo ZČ. Lehoty po skončení roka vyplývajú z § 39 ZDP:

- ak zamestnanec požiada o vystavenie potvrdenia najneskôr do 5. februára, zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť zamestnancovi potvrdenie do 10. februára. Uvedené sa týka najmä zamestnancov, ktorým bude ročné zúčtovanie za príslušný rok vykonávať iný zamestnávateľ alebo tých, ktorí budú chcieť skôr podať daňové priznanie a

- ak zamestnancovi nebude zamestnávateľ robiť ročné zúčtovanie, vystaví a doručí mu potvrdenie najneskôr do 10. marca (bez žiadosti). Pôjde o zamestnancov, ktorí nepožiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania ani o vystavenie potvrdenia o príjmoch zo ZČ do 5. februára.

- ak zamestnávateľ zamestnancom nevystavil a nedoručil potvrdenie o príjmoch zo ZČ v zákonných lehotách, správca dane uloží pokutu najmenej 15,- € za každého zamestnanca (v úhrne najviac 30 000,- € - § 38 ods. 9 ZDP).

Potvrdenie o ročnom zúčtovaní

Ak zamestnancovi bude zamestnávateľ robiť ročné zúčtovanie, povinný je doručiť mu doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla (bez žiadosti zamestnanca).

Aj v tomto prípade platí, pri nesplnení uvedenej povinnosti, pokuta najmenej 15,- € za každého zamestnanca (v úhrne najviac 30 000,- €)..

Ak zamestnanec, ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie, požiada zamestnávateľa, tento je povinný vydať zamestnancovi do desiatich dní od doručenia žiadosti doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov (o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, vyplývajúce z tohto zúčtovania). Pôjde o prípady, ak zamestnanec bude podávať daňové priznanie i napriek tomu, že mu už bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov (napr. „zabudol”, že mal aj iné zdaniteľné príjmy, ktoré musí priznať).

Ak zamestnanec nebol povinný podať daňové priznanie (poberal zdaniteľné príjmy len zo ZČ), v tom prípade sa podané daňové priznanie považuje za opravné alebo dodatočné. Ak však bol povinný podať daňové priznanie (mal napr. príjmy z prenájmu, ktoré neboli od dane oslobodené – do sumy 500 €), daňové priznanie sa po vykonanom ročnom zúčtovaní považuje za neskoro podané so všetkými dôsledkami podľa Daňového poriadku.

Po dátume vyplnenia doplneného dokladu o ročnom zúčtovaní zamestnávateľ už nebude zrážať alebo vyplácať sumy daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu uvedené v predmetnom doklade.

Vzor tlačiva potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti určuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle.

Vzor tlačiva ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ určuje MF SR a uverejňuje ho na svojom webovom sídle.

Príjmy v potvrdeniach

Zamestnávateľ musí do potvrdenia uviesť úhrn všetkých zdaniteľných zúčtovaných a vyplatených príjmov zo ZČ. Všetky boli v priebehu roku zdaňované preddavkami na daň.

Ide teda o zdaniteľné príjmy zo ZČ, ktoré boli skutočne vyplatené najneskôr do konca januára nasledujúceho roka, ak sa týkali roku, za ktorý sa potvrdenie vystavuje, príp. aj ak ide o doplatky za minulé roky. Ide o zdaniteľné príjmy v peňažnej i nepeňažnej forme.

Ak v priebehu roka nebol príjem zo ZČ zdanený z dôvodu, že išlo o („nebrutovaný”) nepeňažný príjem zo ZČ, ktorý nebolo možné zdaniť preto, že zamestnanec nemal žiaden peňažný príjem alebo bol v nedostatočnej výške, uvedie sa medzi úhrn príjmov aj tento nezdanený príjem.

Súčasťou úhrnu príjmov sú aj realizované zdaniteľné príjmy zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platil zamestnávateľ za zamestnancov (ktoré bolo potrebné v čase plnenia priebežne zdaňovať), atď.

Uvedú sa sem aj príjmy, z ktorých nevyšiel žiaden preddavok na daň (resp. nulový, po zohľadnení odpočtu mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, resp. pri vyššom daňovom bonuse, ak reálne z uvedeného dôvodu preddavok na daň nebol zamestnancovi z príjmu zrazený). Uvedú sa sem údaje zo mzdového listu zamestnanca, resp. z príslušnej evidencie.

Ročné zúčtovanie

Zamestnávateľ je po skončení roka povinný vykonať zamestnancom na ich žiadosť (podanú najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka na povinnom tlačive vydanom Finančným riaditeľstvom SR) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ. Spracovať ho musí do konca marca nasledujúceho roka, t.j preplatok z vykonaného ročného zúčtovania vráti zamestnancom najneskôr pri zúčtovaní príjmu zo ZČ za mesiac apríl. Ak zamestnanec nežiada potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia 2 % (3%) zaplatenej dane na osobitné účely, nedoplatok z ročného zúčtovania môže zrážať, ak je vyšší ako 5 €, do konca roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykonalo.

Elektronická komunikácia od roku 2020

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a tlačivo vykonaného ročného zúčtovania vystaví a doručí zamestnávateľ zamestnancovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na ich doručení elektronickými prostriedkami. T.j. zamestnávateľ sa so zamestnancom môžu dohodnúť na elektronickej komunikácii. V tomto prípade však ZDP ustanovujem formu týchto dokladov. Doklad doručený elektronickými prostriedkami obsahuje predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa a nie je možné ho dodatočne meniť ani upravovať. Pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Hlásenie o vyúčtovaní dane

Do konca apríla nasledujúceho roka je každý zamestnávateľ ďalej povinný predložiť správcovi dane ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti na tlačive, ktoré vydáva MF SR a uverejňuje ho na svojom webovom sídle. Hlásenie obsahuje, o.i., údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie, vyplácal zdaniteľné príjmy zo ZČ v členení na zamestnancov, ktorým bolo vydané potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a na zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie.

Hlásenie nie je povinný predložiť ten zamestnávateľ, ktorý v príslušnom roku nevyplácal príjmy zo ZČ.

Ak na povinnosť predložiť v zákonnej lehote hlásenie zamestnávateľ „zabudne”, hrozí mu, že správca dane mu vyrubí pokutu.

Potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania 2% (3%) zaplatenej dane

S koncom roka a so začiatkom roka súvisí ďalej povinnosť zamestnávateľov na žiadosť zamestnancov, ktorým vykonali ročné zúčtovanie, vydať im potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ na účely vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % (3 % ak vykonával dobrovoľnícku činnosť za stanovených podmienok) zaplatenej dane (ak táto suma nie je nižšia ako 3,- €).

Ide o potvrdenie o tom, že daň za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi z príjmov zo ZČ zrazená (že nevykazuje daňový nedoplatok).

Potvrdenie musí byť vystavené na vzore určenom Finančným riaditeľstvom SR.

Za zaplatenú daň sa u fyzickej osoby považuje daň znížená o daňový bonus.

Zúčtovanie sociálneho fondu

Ďalšou každoročnou povinnosťou zamestnávateľov je zúčtovanie tvorby sociálneho fondu za príslušný rok, aby do celoročných daňových výdavkov/nákladov bola zahrnutá len povinná výška. Zamestnávateľ tvorí sociálny fond mesačne zo súhrnu „hrubých miezd” (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný mesiac (do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

V prípade výplaty vo viacerých termínoch sa za deň výplaty na tento účel považuje posledný dohodnutý deň výplaty za uplynulý kalendárny mesiac.

Súčasne platí, že za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť tento fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra.

Zúčtovanie tvorby sociálneho fondu vykonáva do konca januára nasledujúceho roka.

Bližšie pozri zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Zamestnávateľ a zamestnanec – vykonanie ročného zúčtovania

Ročné zúčtovanie sa týka, v podstate všetkých “typov“ zamestnávateľov, ktorí v zdaňovacom období vyplácajú zdaniteľné príjmy zo ZČ.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie len tomu zamestnancovi, ktorý ho o to do 15. februára písomne požiada. Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania:

- svojho jediného zamestnávateľa, od ktorého mu plynuli v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo ZČ zo zdrojov na území SR (ak mal zdaniteľné príjmy zo ZČ, len od neho) bez ohľadu na to, či si u neho uplatňoval NČZD D a daňový bonus (ďalej len „podpísané vyhlásenie”) alebo nie, alebo

- ak mal zamestnávateľov zo zdrojov na území SR viac (postupne po sebe alebo aj súčasne v jednom čase), tak toho z nich, u ktorého mal naposledy podpísané vyhlásenie alebo

- ak mal viac zamestnávateľov zo zdrojov na území SR a u žiadneho vyhlásenie podpísané nemal, tak ktoréhokoľvek z nich.

Ak zamestnanec – náš daňový rezident – mal aj zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia, musí podať daňové priznanie. Ročné zúčtovanie nie je možné mu z uvedeného dôvodu vykonať.

Ak bol zamestnanec v priebehu roka nezamestnaný a poberal podporu v nezamestnanosti, ide o príjem od dane oslobodený , ktorý sa do ročného zúčtovania nemôže započítať! Platiteľ príjmu (príslušný úrad) nie je v tomto prípade zamestnávateľom (platiteľom dane) na daňové účely.

Ak zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval, zanikol, zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania jeho právneho nástupcu. Ak právneho nástupcu niet, tak bude musieť zamestnanec podať daňové priznanie (povinne pri zdaniteľných príjmoch vyšších ako 1 901,67 €).

Ročné zúčtovanie sa týka všetkých zdaniteľných príjmov zo ZČ od všetkých zamestnávateľov zo zdrojov na území SR, od ktorých zamestnancovi plynuli tieto príjmy v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia bez ohľadu na to, za ktoré obdobie mu plynuli (napr. doplatok za minulé roky). Všetky boli zdanené preddavkami na daň, aj ak vyšiel preddavok nulový. Týka sa to napr. aj vyplatených doplatkov miezd za predchádzajúce roky, náhrad za stratu zdaniteľného príjmu za predchádzajúce roky, doplatkov miezd a pod., ak boli vyplatené po 1. februári predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Nezáleží na tom, či išlo o príjmy od jedného zamestnávateľa, od viacerých postupne po sebe alebo ak plynuli zamestnancovi i súčasne v jednom čase.

Dodatočne sa v ročnom zúčtovaní dodania tie nepeňažné príjmy zo závislej činnosti, ktoré neboli zdanené preddavkom na daň vôbec alebo len čiastočne (§ 35 ods. 3 písm. a) ZDP).

Ďalšie druhy príjmov a ročné zúčtovanie

Zamestnancovi sa vykoná ročné zúčtovanie aj v prípade, ak mal súčasne aj príjmy, ktoré boli zdanené zrážkou podľa § 43 ZDP (napr. úroky alebo iné výnosy z úsporných vkladov). Na tieto príjmy sa nebude pri ročnom zúčtovaní prihliadať.

Všetko platí za predpokladu, že zamestnanec ešte ďalšie druhy zdaniteľných príjmov nemal, t. j. že nie je povinný podať daňové priznanie (napr. ak podniká alebo mal príjmy ako osobný asistent zdravotne ťažko postihnutej osobe).

Ak zamestnanec podnikal alebo vykonával inú samostatnú zárobkovú činnosť:

- bez ohľadu na výšku príjmov z tejto činnosti plynúcich, ak napr. poberal zdaniteľné príjmy - občas vykonával činnosť sprostredkovateľa životného poistenia - musí si podať daňové priznanie (pri úhrne príjmov vyšších ako ½ NČZD na daňovníka) – nie je možné vykonať ročné zúčtovanie;

- ak bol „podnikajúci” zamestnanec a poberal príjmy podľa § 6 ZDP a vykázal v rámci podnikania daňovú stratu – nie je podstatné, že vykázal stratu, poberal aj iné zdaniteľné príjmy – nie je možné ročné zúčtovanie vykonať.

- ak zamestnanec nemal z podnikateľskej činnosti žiadne príjmy (ani úroky na podnikateľskom účte!) okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane, a ani výdavky z podnikania, hoci je napr. vlastníkom živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia alebo povolenia, t. j. v skutočnosti nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť, ročné zúčtovanie mu bude môcť byť vykonané. Zákon „neviaže” podanie daňového priznania na vlastníctvo takéhoto oprávnenia, ale na dosiahnutie príjmov (resp. vynaloženia výdavkov, ak sa uplatňuje strata).

Zamestnanec na daňové účely

Na účely ročného zúčtovania nezáleží na tom, či ide o zamestnanca v pracovnom pomere, na dohodu podľa Zákonníka práce, či spoločníka s.r.o., študenta, člena družstva, člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, dôchodcu, atď., ale na tom, či mali zdaniteľné príjmy zo ZČ (§ 5 ods. 1 a 2 ZDP).

Špecifiká (cudzinci, dôchodcovia, štatutári)

Ročné zúčtovanie sa rovnako týka daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (naši daňoví rezidenti), ako aj s obmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňoví nerezidenti - cudzinci).

cudzincov – daňových nerezidentov je výnimka v tom, že im sa ročné zúčtovanie môže vykonať aj v prípade, ak mali v príslušnom zdaňovacom období príjmy aj zo zahraničia, pretože u nás zdaňujú príjmy len zo zdrojov na našom území. Celosvetové príjmy si zdania „doma” (v krajine daňovej rezidencie).

Pozor sa u nich musí dať pri uplatnení daňového bonusu a NČZD M, pretože nárokovať si tieto daňové úľavy môžu v prípade, ak úhrn ich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR je aspoň 90% z jeho celosvetových príjmov(rieši sa to vyhlásením priamo v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania).

Pokiaľ ide o dôchodcov (k 1. januáru zdaňovacieho obdobia): poberateľ predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo sociálneho poistenia alebo podobného dôchodku zo zahraničia alebo výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia) rovnako môže požiadať príslušného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Ak však zdaniteľné príjmy poberateľa niektorého z dôchodkov (§ 11 ods. 6 ZDP) ½ NČZD na daňovníka a menej, tento daňovník v rámci celého zdaňovacieho obdobia daň neplatí. Ak podá daňové priznanie, zrazené preddavky na daň (po podaní daňového priznania už daň) mu správca dane vráti. Príjmy zdanené zrážkou dane a ani dôchodky sa do tejto sumy nezapočítavajú.

Komu nemožno ročné zúčtovanie vykonať

Ročné zúčtovanie nemôže zamestnávateľ vykonať napríklad tomu zamestnancovi, ktorý:

- je povinný podať daňové priznanie (bližšie pozri § 32 ZDP),

- nepožiadal o jeho vykonanie,

- nastúpil od 1. januára alebo neskôr k zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania, napr. do pracovného pomeru, resp. začal od neho poberať zdaniteľné príjmy zo ZČ,

- poberal okrem príjmov zo ZČ aj iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. príležitostné príjmy vyššie ako 500 € alebo príjmy z prenájmu), okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane,

- poberal príjmy zo ZČ plynúce aj zo zdrojov v zahraničí alebo od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ktorý nemá v SR stálu prevádzkareň (netýka sa to cudzincov),

- poberal príjmy zo ZČ a preddavky na daň si platil sám (§ 34 ods. 6 a 7ZDP do konca roku 2019 a § 35 ods. 10 a 11 ZDP od roku 2020) alebo

- požiadal síce o jeho vykonanie, ale nepredložil súčasne načas potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých ďalších zamestnávateľov.

Ktoré príjmy nie sú prekážkou na vykonanie ročného zúčtovania

Tieto príjmy je vhodné poznať, pretože ak zamestnancovi v príslušnom zdaňovacom období plynuli, napriek tomu mu je možné ročné zúčtovanie vykonať.

Na účely ročného zúčtovania a aj daňového priznania (do sumy 1 901,67 € ½ NČZD na daňovníka zdaniteľných príjmov) sa nezahrnujú príjmy:

- ktoré nie sú predmetom dane z príjmov,

- od dane oslobodené a

- z ktorých sa daň vybrala zrážkou.

Napríklad medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane patria (§ 3 ods. 2 a v § 5 ods. 5 ZDP):

- príjmy získané vydaním, dedením a darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo s podnikaním a prenájmom);

- úvery a pôžičky;

- podiely na zisku (dividendy) vyplácané po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou alebo družstvom v zahraničí, určené na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu, podiely na výsledku podnikania vyplácané tichým spoločníkom, vyplatené v roku 2017 a nasl. zo zisku vytvoreného v zdaňovacích obdobiach 2004 až 2016;

- podiely členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie, vyplatené v roku 2017 a nasl. zo zisku vytvoreného v zdaňovacích obdobiach 2016 a predch.;

- atď.

Napríklad medzi príjmy od dane oslobodené patria (§ 9 a 5 ods. 7 ZDP):

- príjmy z predaja nehnuteľností (byt, dom, pozemok, garáž, záhrada, pôda...), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa ich nadobudnutia alebo ich vyradenia z obchodného majetku (pri dedení a pri zmluvách o budúcom predaji je osobitný postup),

- pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením alebo postupným dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku,

- atď.,


- príjmy z predaja hnuteľných vecí, napr. auto, okrem cenných papierov,

- vybrané tzv. „príležitostné” príjmy do výšky 500 € (ide o príjmy z prenájmu nehnuteľností, ak nejde o podnikanie, príjmy z príležitostných činností, vrátane príjmov z poľnohospodárskej činnosti, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, príjmy znížené o možné výdavky z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti /podielu/ na s.r.o., k. s. alebo z prevodu členských práv družstva);

- rôzne dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu;

- dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenia hmotnej núdze, sociálne služby a peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi a ďalšie sociálne dávky;

- plnenia v rámci aktívnej politiky trhu práce (netýka sa platieb prijatých v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy z podnikania);

- dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a SIS, poskytované podľa osobitných predpisov, sú od dane oslobodené, avšak okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreačnej starostlivosti;

- vecné alebo peňažné dary príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života;

- plnenia z poistenia osôb, majetku a z poistenia zodpovednosti za škodu, okrem straty zdaniteľného príjmu;

- prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti (živelné pohromy);

- štipendiá zo štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami, vrátane doktorandského štipendia a obdobných plnení zo zahraničia, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov, vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky z prostriedkov ŠR, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov (všeobecne netýka sa platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo s podnikaním a prenájmom);

- výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia a obdobné výhry zo zahraničia (bez obmedzenia výšky);

- ďalšie prijaté peňažné alebo nepeňažné ceny alebo výhry v hodnote do 350 € za cenu alebo výhru (okrem cien zo športových súťaží prijatých daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou);

- finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorým je SR viazaná,

- plnenia poskytované dobrovoľníkom podľa zákona o dobrovoľníctve,

- hmotné a finančné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa zákona o duálnom vzdelávaní,

- nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: