dnes je 16.5.2021

Input:

Poskytovanie ošetrovného

9.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5 Poskytovanie ošetrovného

JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Ošetrovné sa poskytuje za kalendárne dni, nehľadiac na rozvrhnutie pracovného času zamestnanca a spôsob jeho odmeňovania.

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu od prvého dňa potreby ošetrovania zákonom ustanoveného okruhu fyzických osôb alebo starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a zaniká dňom skončenia potreby ošetrovania alebo starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa.

Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej alebo viac fyzických osôb (napríklad poistenec ošetruje súčasne dve svoje choré deti), alebo ošetrovania jedného alebo viac detí do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých má nárok na výplatu:

  • náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

  • nemocenského,

  • materského.


Dieťa zamestnanca bolo choré od 16. 1. 2021 do 23. 1. 2021. Pracovný pomer zamestnanca, a teda aj jeho povinné nemocenské poistenie trvá od 1. januára 2000. V rozhodujúcom období, ktorým bol pre zamestnanca rok 2020, mal príjem 600,00 € mesačne. V rozhodujúcom období nemal žiadne obdobia, za ktoré by nebol povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, ktoré by sa vylučovali z rozhodujúceho