dnes je 16.5.2021

Input:

Poskytovanie dávok, vylúčenie vzniku nároku na úrazovú dávku alebo obmedzenie jej sumy

11.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5 Poskytovanie dávok, vylúčenie vzniku nároku na úrazovú dávku alebo obmedzenie jej sumy

Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Zodpovednosť zamestnávateľa

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti v dôsledku PÚ, zodpovedá zamestnancovi za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase PÚ v pracovnom pomere (§ 195 ods. 1 ZP). Za škodu spôsobenú zamestnancovi ChzP zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká ChzP, ktorou bol postihnutý (§ 195 ods. 4 ZP).

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (objektívna zodpovednosť), ak sa tejto zodpovednosti nezbaví podľa § 196 ZP úplne alebo z časti. Obdobne zodpovedá za škodu fyzickej osobe podľa § 17 ods. 2 zákona príslušná právnická osoba, pre ktorú vykonával činnosť uvedenú v predmetnom ustanovení v čase vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa osobitného predpisu.

Čiastočné zbavenie sa zodpovednosti

Ak sa zamestnávateľ alebo iná príslušná právnická osoba podľa osobitného predpisu čiastočne zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo za smrť poškodeného, ktorému za škodu zodpovedá, poškodený má nárok na úrazovú dávku (s výnimkou pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie) v sume obmedzenej – určenej podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa alebo príslušnej právnickej osoby zníženého o mieru zavinenia poškodeného.

Oznámenie poistnej udalosti

Rozsah svojej zodpovednosti a mieru zavinenia poškodeného je zamestnávateľ povinný preukázať a oznámiť vrátane ďalších údajov na tlačive Sociálnej poisťovne „Oznámenie poistnej udalosti“ (Oznámenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa § 231 ods. 1 písm. h) až j) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení), ktorého zaslanie je jednou z povinností zamestnávateľa