dnes je 16.5.2021

Input:

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1 Poskytovanie dávky v nezamestnanosti

Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká po splnení zákonných podmienok odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a vypláca sa mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká ukončením podporného obdobia (6 mesiacov) alebo vyradením poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia.

Nárok na dávku v nezamestnanosti nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 ZoSP alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

DZV = ∑ VZ za posledné 2 roky pred zaradením/počet dní rozhodujúceho obdobia za posledné 2 roky

Mesačná výška DvN = 50 % × DVZ × počet dní v mesiaci

DvN = dávka v nezamestnanosti

Ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa určuje z vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.

Vymeriavací základ podľa § 138 ods. 5 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, a ktorý je platný ku dňu vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti s určením pripadajúcim na jeden deň podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Vymeriavací základ podľa § 138 ods. 5 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Rodičovská dovolenka počas rozhodujúceho obdobia

Ak v rozhodujúcom období dvoch rokov je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. To platí aj pri opakovanom čerpaní rodičovskej dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca počas poskytovania materského. Takto určený denný vymeriavací základ nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ stanovený v prípade ak v rozhodujúcom období nemal poistenec žiadny vymeriavací základ.

Dobrovoľné poistenie počas rozhodujúceho obdobia

Ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ, a obdobie poistenia v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacieho základu dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia v nezamestnanosti ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie v nezamestnanosti trvalo menej ako 26 týždňov, výška dávky v nezamestnanosti sa určí podľa § 138 ods. 5.

Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti môže byť najviac vo výške určenej ako podiel trojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365 a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.

Všeobecný vymeriavací základ na určenie denného vymeriavacieho základu podľa predchádzajúceho odseku je:

  • v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,

  • v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Maximálna výška denného vymeriavacieho základu

Maximálny denný vymeriavací základ je v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 určený vo výške 77,5233 EUR. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti v tomto období, poskytovanej za mesiac, ktorý má 30 kalendárnych dní, je vo výške 1 162,90 EUR. Za mesiac, ktorý má 31 kalendárnych dní, je vo výške 1 201,70 EUR.

Zmena od 1. 1. 2013

Od 1. januára 2013 je maximálny denný vymeriavací základ znížený, pretože pri jeho výpočte sa bude vychádzať už iba z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu. To bude mať za následok aj zníženie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti. Maximálny denný vymeriavací základ tak bude od 1. januára 2013 do 30. júna 2013 vo výške 51,6822 EUR. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti poskytovanej za mesiac, ktorý má 30 kalendárnych dní, bude vo výške 775,30 EUR a za mesiac, ktorý má 31 kalendárnych dní, bude maximálne vo výške 801,10 EUR.

Výška dávky v nezamestnanosti klientom, ktorí boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. 1. 2013, sa bude určovať podľa zákona o sociálnom poistení účinného do 31. 12. 2012, to sa bude vzťahovať aj na maximálnu výšku dávky v nezamestnanosti. Ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol pred 1. 1. 2013, výška dávky v nezamestnanosti sa po 31. 12. 2012 nemení a vypláca sa v tej istej výške, aká bola určená podľa zákona o sociálnom poistení účinného do 31. 12. 2012.

Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 suma denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 ZoSP v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 12,6775 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 13,1000 eura.

Od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 suma denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 ZoSP v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 12,9839 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 13,4167 eura.

Od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 suma denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 ZoSP v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 13,2904 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 13,7334 eura.

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2014 a v prvom polroku 2015 je najviac vo výške 54,1809 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 839,90 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 812,80 eura. Pri výpočte na druhý polrok 2014 a prvý polrok 2015 sa použil všeobecný vymeriavací základ za rok 2013.

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2015 a v prvom polroku 2016 je najviac vo výške 56,4165 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 874,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 846,30 eura. Pri výpočte na druhý polrok 2015 a prvý polrok 2016 sa použil všeobecný vymeriavací základ za rok 2014 (10 296 eur).

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2016 a v prvom polroku 2017 je najviac vo výške 58,0603 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 900,00 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 871,00 eura. Pri výpočte na druhý polrok 2016 a prvý polrok 2017 sa použil všeobecný vymeriavací základ za rok 2015 (10 596 eur).

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roka 2017 a v prvom polroku 2018 je najviac vo výške 59,9672 eur. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 929,50 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 899,60 eur. Pri výpočte na druhý polrok 2017 a prvý polrok 2018 sa použil všeobecný vymeriavací základ za rok 2016.

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roka 2018 a v prvom polroku 2019 je najviac vo výške 62,7288 eur. Maximálna