dnes je 16.5.2021

Input:

Poskytovanie dávky garančného poistenia

15.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Poskytovanie dávky garančného poistenia

Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Dávka garančného poistenia sa poskytne v sume príslušného nároku zníženého o poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec a preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, vypočítaných podľa podmienok platných v kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnancovi vznikol uvedený nárok.

Rozsah dávky

Dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.


Zamestnávateľ sa stal platobne neschopný dňa 10. 10. 2020. Zamestnanec skončil pracovný pomer u tohto zamestnávateľa k 31. 8. 2020. Neuspokojené nároky si môže uplatniť za obdobie od 10. 4. 2019 do 9. 10. 2020 (t. j. za obdobie 18 mesiacov pred platobnou neschopnosťou) najviac v rozsahu 3 mesiacov.


Zamestnávateľ sa stal platobne neschopný dňa 10. 10. 2020. Zamestnanec skončil pracovný pomer u tohto zamestnávateľa po vzniku platobnej neschopnosti k 31. 10. 2020 a uplatňuje si nárok ku dňu skončenia pracovného pomeru. Neuspokojené nároky si môže uplatniť za obdobie od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2020 (t. j. za obdobie 18 mesiacov pred skončením pracovného pomeru) najviac v rozsahu 3 mesiacov.


Zamestnávateľ sa stal platobne neschopný dňa 10. 10. 2020. Zamestnanec skončil pracovný pomer u tohto zamestnávateľa k 31. 12. 2018 a uplatňuje si nárok dávku garančného poistenia za obdobie od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018, za ktoré mu neboli uspokojené mzdové nároky. Žiadateľ o dávku nemá nárok na dávku garančného poistenia, pretože uplatňované nároky nespadajú do obdobia 18 mesiacov pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa t. j. do obdobia od 10. 5. 2019 do 9. 10. 2020.

Výška dávky

Dávka garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.

Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikla v období od:

  • júla 2012 do 30. júna 2013, maximálna výška dávky garančného poistenia je vo výške 2 358 EUR,

  • 1. júla 2013 do 30. júna 2014, maximálna výška dávky garančného poistenia je vo výške 2 415 EUR.

  • od 1. júla 2014 do 30. júna 2015, je 2 472 EUR, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2013,

  • od 1. júla 2015 do 30. júna 2016, je 2 574 EUR, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2014,

  • od 1. júla 2016 do 30. júna 2017, je 2 649 EUR, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2015,

  • od 1. júla 2017 do 30. júna 2018, je 2 736 EUR, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2016,

  • od 1. júla 2018 do 30. júna 2019, je 2 862 EUR, čo prestavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2017,

  • od 1. júla 2019 do 30. júna 2020, je 3 039 EUR, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2018,

  • od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, je 3 276 EUR, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2019.

Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok za obdobie.

Platobne neschopný zamestnávateľ na území EÚ a EHP

S účinnosťou od 1. augusta 2006 je v zákone o sociálnom poistení upravené aj uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, adresou organizačnej zložky alebo s pobytom aj na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je právnická osoba so sídlom alebo adresou organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a súčasne s adresou organizačnej zložky alebo sídlom na území najmenej jedného iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, inštitúciou zodpovednou za uspokojovanie nárokov zamestnanca z garančného poistenia je inštitúcia členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, na ktorého území fyzická osoba vykonáva činnosť zamestnanca alebo zvyčajne vykonáva činnosť -zamestnanca. Ak inštitúciou podľa prvej vety je Sociálna poisťovňa, o nároku na dávku garančného poistenia zamestnanca uvedeného v prvej vete rozhodne podľa zákona o sociálnom poistení. To platí aj vtedy, ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba s trvalým pobytom, povolením na prechodný pobyt alebo povolením na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a s bydliskom na území najmenej jedného iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Uplatnenie nároku na dávku garančného poistenia

Zamestnanec – žiadateľ o dávku garančného poistenia si uplatňuje nárok na dávku na základe písomnej žiadosti na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd alebo podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická alebo fyzická osoba, alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd je mimo územia Slovenskej republiky.

Žiadosť o dávku, ako aj ďalšie tlačivá potrebné k uplatneniu dávky garančného poistenia, sú k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne alebo na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Garančné poistenie, Formuláre.

V prípade, že žiadateľ spĺňa podmienky nároku na dávku