dnes je 16.5.2021

Input:

Poistenie v nezamestnanosti

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5 Poistenie v nezamestnanosti

JUDr. Martina Janovčíková, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Problematiku poistenia v nezamestnanosti upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Strata príjmu

Poistenie v nezamestnanosti je poistením pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

Zákon o sociálnom poistení taxatívne určuje, kto je povinne poistený v nezamestnanosti a kto môže byť poistený dobrovoľne.

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec uvedený v § 4 ods.1zákona o sociálnom poistení, ktorý je povinne nemocensky poistený.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť:

  • fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená,

  • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a

1. je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo

2. má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu potreby uvedeného v § 26 ods. 4 prvej vete (ošetrovania fyzickej osoby alebo starostlivosti o dieťa alebo v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok...).

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

  • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. prokurátor, sudca atď.),

  • na obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,

  • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Zmena od 1. 1. 2013

Povinne poistení v nezamestnanosti budú od 1. 1. 2013 aj zamestnanci vykonávajúci prácu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorí dosahujú pravidelný mesačný príjem z tejto dohody. To sa týka tak zamestnancov, ktorí mali dohody uzatvorené pred 1. 1. 2013 a po 31. 12. 2012 stále trvajú, tak aj zamestnancov ktorí uzatvoria tieto dohody od 1. 1. 2013.

Doba výkonu práce na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom sa bude od 1. 1. 2013 hodnotiť ako doba poistenia v nezamestnanosti.

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje iba jedna dávka a to dávka v nezamestnanosti. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.

Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov a nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a od 1. januára 2009 aj ak nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom pre túto osobu je obdobie poistenia na výsluhový príspevok obdobím poistenia v nezamestnanosti.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v