dnes je 16.5.2021

Input:

Pandemické ošetrovné - chronológia vyplácania nemocenskej dávky od marca 2020

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.76 Pandemické ošetrovné – chronológia vyplácania nemocenskej dávky od marca 2020

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Pandemické ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia, vyplácaná v súvislosti s riešením situácie vo vzťahu k pandémii COVID-19, sa od marca 2020, keď sa začala uplatňovať, podriadila viacerým legislatívnym zmenám a úpravám.

Pandemické ošetrovné sa začalo vyplácať od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení č. 63/2020 Z. z., od 27. marca 2020.

Nárok na túto pandemickú dávku vzniká v čase krízovej situácie (od 12. 3. 2020) od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak poistenec osobne a celodenne:

  • sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

a) dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia;

b) predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo

c) fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať;

  • ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

  • sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti o jednu alebo viac fyzických osôb uvedených vyššie len raz a len jednému poistencovi.

Nárok na pandemické ošetrovné si môže uplatniť poistenec, ktorým je zamestnanec; povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne poistená osoba (ktorá v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobne a celodenne ošetrovať člena rodiny bola nemocensky poistená najmenej 270 dní); a fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote v súlade s ustanoveniami § 32 ZoSP zákona o sociálnom poistení.

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo starostlivosti. Zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe sa neprerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti.

Táto novela, v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, neobmedzuje poskytovanie tejto nemocenskej dávky na 10 dní, ale pandemické ošetrovné sa poskytuje počas plynutia krízovej situácie, teda od 12. marca 2020 do skončenia potreby poskytovania ošetrovania alebo starostlivosti o člena rodiny, ak trvajú podmienky, súvisiace s touto krízovou situáciou (nariadenie karantény alebo izolácie; uzatvorenie školských a predškolských zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, ochorenie dieťaťa potvrdené pediatrom).

Pandemické ošetrovné sa poskytuje od prvého dňa vzniknutia potreby ošetrovať alebo poskytovať starostlivosť členovi rodiny za každý kalendárny deň (teda aj soboty, nedele ap.), pričom výška pandemického ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného najviac z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Ďalšia novela zákona o sociálnom poistení č. 157/2020 Z. z., s účinnosťou od 17. júna 2020, keď sa začali otvárať predškolské a školské zariadenia uzatvorené opatrením ÚVZ SR v súčinnosti s nariadeniami MŠVVŠ SR, umožnila naďalej uplatniť si pri nároku poistenca na ošetrovné tzv. klauzulu „obáv o zdravie” alebo naplnené kapacitné dôvody zariadení, a ponechať si nárok na ošetrovné aj v čase otvorených zariadení, ak ich dotknutý člen rodiny nenavštevoval a poistenec im naďalej poskytoval osobnú a celodennú starostlivosť.

Po začatí školského roka 2020/2021 bola táto klauzula definitívne zrušená (aj pre deti navštevujúce predškolské zariadenia) ďalšou novelou č. 258/2020 Z. z. s účinnosťou od 23. septembra 2020. Zatiaľ je to ostatná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá modifikovala nárok na pandemické ošetrovné.

V prípade uplatnenia si nároku na pandemické ošetrovné je potrebné miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (v prípade zamestnanca je to miestne príslušná pobočka podľa sídla zamestnávateľa; v prípade ostatných poistencov podľa miesta trvalého bydliska poistenca) poslať dve tlačivá:

1. Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) – poistenec ju