dnes je 16.5.2021

Input:

Osobný rozsah, vznik a zánik úrazového poistenia, lekárska posudková činnosť

8.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2 Osobný rozsah, vznik a zánik úrazového poistenia, lekárska posudková činnosť

Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je kompenzačné poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz”) a choroby z povolania.

Úrazové poistenie je zákonom upravené ako povinné poistenie zamestnávateľa (okrem zamestnávateľa sudcu a zamestnávateľa prokurátora, a okrem zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov, § 16 ZoSP), ktoré ho má ochraňovať pred rizikom finančnej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu (okrem vecnej škody) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnanca, ustanovenej v § 195 ZP. Toto poistenie vzniká každému zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca, ktorý je pre účely úrazového poistenia vymedzený v § 16 ZoSP zákona.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 543/2010 Z. z. zamestnanec na účely úrazového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi úrazové poistenie.

Poistné na úrazové poistenie platí zamestnávateľ z neobmedzených vymeriavacích základov svojich zamestnancov, pričom platnosť dočasne ustanovenej jednotnej sadzby poistného na úrazové poistenie vo výške 0,8 % bola novelizáciou zákona predlžovaná a podľa § 293 ZoSP by zákona v znení zákona č. 521/2011 Z. z. v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie naďalej vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 8, 11 a 18 ZoSP, pričom v tomto období sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa § 134 sa neposkytuje. Jednotná sadzba vo výške 0,8 % poistného na úrazové poistenie sa uplatňuje aj v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Nárok na úrazové dávky v rozsahu a po splnení podmienok ustanovených zákonom má:

  • z úrazového poistenia zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 zákona,

  • fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona,

  • manžel, manželka a nezaopatrené dieťa po vyššie uvedených