dnes je 25.1.2022

Input:

Náhrada škody

23.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.14 Náhrada škody

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Predchádzanie škodám

Zamestnávateľ aj zamestnanec má ustanovenú povinnosť predchádzať škodám na pracovisku (§ 177 a § 178 ZP). Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.

Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu. Ak hrozí škoda, je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je potrebné vykonať neodkladný zákrok, je povinný zakročiť. Výnimku tvorí prípad, ak mu v tom bránia závažné skutočnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu