dnes je 16.5.2021

Input:

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.5.1 Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Za prácu nadčas má zamestnanec nárok na dosiahnutú mzdu a na mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas najmenej vo výške:

  • 25 % svojho priemerného zárobku, alebo

  • 35 % svojho priemerného zárobku v prípade, ak by išlo o zamestnanca, pracujúceho na rizikových prácach; rizikové práce vymedzuje s účinnosťou od 1. septembra 2007 § 31 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zamestnávateľ môže v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu sadzbu alebo diferencované vyššie sadzby mzdových zvýhodnení za prácu nadčas.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za dobu práce nadčas. Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná.


Čerpanie náhradného voľna za dobu práce nadčas nemožno nariadiť, ani takýto postup dohodnúť v kolektívnej zmluve zamestnávateľa, nakoľko je viazané na individuálnu dohodu zamestnanca a zamestnávateľa.

Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. Ide o garanciu nároku zamestnanca na rozsah náhradného voľna; znenie nevylučuje možnosť, že zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodnú na čerpaní náhradného voľna len za časť celkového počtu nadčasových hodín a zvyšok bude zamestnancovi preplatený.

Vyčerpaním náhradného voľna zamestnanec stratí nárok len na mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. Pokiaľ by zamestnávateľ napokon čerpanie náhradného voľna neumožnil do 4 kalendárnych mesiacov, od kedy naň nárok vznikol, je povinný zamestnancovi vyplatiť „zadržané“ mzdové zvýhodnenie.

Aj v prípade, ak by mzdové zvýhodnenie bolo vyplatené až v ďalšom kalendárnom štvrťroku po výkone práce nadčas, výška nároku na mzdové zvýhodnenie sa neurčí z nového priemerného zárobku zamestnanca, ale vyplatí sa len suma mzdového zvýhodnenia, ktorá by zamestnancovi bola vyplatená, keby sa nedohodlo čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas.

Mzda s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas

ZP umožňuje dohodnúť v pracovnej zmluve s určitou skupinou zamestnancov mzdu tak, že v nej už bude zohľadnená aj prípadná práca nadčas, a to najviac v rozsahu 150 hodín ročne.

Mzdu s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas je možné dohodnúť len:

  • s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo

  • s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,

  • so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení.


Z obsahu pojmu „prípadná“ je zrejmé, že musí ísť o vopred neočakávanú prácu, napr. v čase nariadenej alebo dohodnutej pracovnej pohotovosti zamestnanca alebo o taký charakter práce, pri ktorom si plne alebo aspoň čiastočne pracovný čas rozvrhuje sám zamestnanec.

Okruh zamestnancov

Okruh tzv. tvorivých zamestnancov je prevzatý z