dnes je 16.5.2021

Input:

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.5.3 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Vymedzenie nočnej práce

Nočnou prácou je práca vykonávaná medzi 22. a 6. hodinou. Zamestnanec pracujúci v rozmedzí nočnej práce má podľa právneho stavu platného v roku 2021 nárok na mzdové zvýhodnenie popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce najmenej v sume 1,43 € za hodinu podľa ustanovení § 123 ZP Zákonníka práce, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za hodinu podľa ustanovení § 123 Zákonníka práce.

Pre zamestnávateľa, pre ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia:

  • v kolektívnej zmluve,

  • v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pre ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Takéto mzdové zvýhodnenie musí byť najmenej však 1,25 € za hodinu podľa ustanovení § 123 Zákonníka práce.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.


Zamestnávateľ je povinný poskytnúť mzdové zvýhodnenie v alikvotnej výške aj za doby nočnej práce kratšie ako celá hodina. Napr., ak nočná práca trvá 6,5 hodiny, zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za celých 6,5 hodiny.

Výška mzdového zvýhodnenia

Od 1. januára 2021 je hodinová minimálna mzda pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase ustanovená sumou 3,580 €. Spodnou hranicou mzdového zvýhodnenia od 1. januára 2021 je 1,25 € za hodinu, resp. 1,43 € za hodinu, resp. 1,79 € za hodinu, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu – podľa ustanovení § 123 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.


Minimálna nároková výška mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu je rovnaká pre zamestnancov pracujúcich v týždennom pracovnom čase 40 hodín ako pre zamestnancov, ktorí majú určený (ustanovený) pracovný čas v zmysle § 85 ZP kratší ako 40 hodín