dnes je 16.5.2021

Input:

Garančné poistenie

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4 Garančné poistenie

JUDr. Martina Janovčíková, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Problematiku garančného poistenia upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Garančné poistenie

Garančné poistenie je poistením zamestnávateľa, v prípade jeho platobnej neschopnosti, na uspokojovanie nárokov jeho zamestnancov, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Povinne poistený

Okrem zamestnávateľa, ktorý zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere, je povinne garančne poistený aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca, ktorý vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, teda na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej alebo na základe dohody o brigádnickej práci študenta a tiež družstvo, ku ktorému je člen družstva v pracovnom vzťahu.

Povinnému garančnému poisteniu nepodlieha

Povinnému garančnému poisteniu nepodlieha zamestnávateľ:

 • ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu,

 • na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii sa nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je:

 • štát,

 • štátna rozpočtová organizácia,

 • štátna príspevková organizácia,

 • štátny fond,

 • obec,

 • vyšší územný celok alebo

 • iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát.

Tento zákon sa nevzťahuje ani na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je:

 • Národná banka Slovenska,

 • Fond ochrany vkladov alebo

 • Garančný fond investícií.

Platobná neschopnosť zamestnávateľa

Jednou zo zákonných podmienok vzniku nároku na dávku garančného poistenia je platobná neschopnosť zamestnávateľa. Zamestnávateľ je na účely dávky garančného poistenia platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu podľa osobitného predpisu. Za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa sa považuje deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania.

Nárok na dávku

Základnými podmienkami nároku na dávku garančného poistenia sú platobná neschopnosť zamestnávateľa, ktorý nemôže uspokojiť mzdové nároky zamestnanca. Nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa má, po splnení podmienok ustanovených zákonom:

 • zamestnanec, ktorý má so svojim zamestnávateľom uzatvorený pracovný pomer,

 • zamestnanec, ktorý vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta),

 • člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa za zamestnanca na účely garančného poistenia nepovažuje zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Z garančného poistenia sa poskytuje iba jedna dávka, a to dávka garančného poistenia.

Nárok na dávku garančného poistenia nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistené na garančné poistenie.

Nároky