Input:

Dovolenka za kalendárny rok

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.1 Dovolenka za kalendárny rok

JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juram Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová

Nárok na dovolenku

Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku (§ 101 ZP)

Nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka avšak vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku (§ 101 ZP). Nárok je v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania tohto istého pracovného pomeru (§ 102 ZP).

Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho a naň bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi (§ 110 ods. 2 ZP).

Podmienku odpracovania 60 dní na účely dovolenky za kalendárny rok musí zamestnanec splniť v každom kalendárnom roku. Za odpracovaný deň sa považuje deň v ktorom odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Pritom časti zmien odpracované v rôznych dňoch nemožno sčítať.

Dĺžka dovolenky sa ustanovuje v kalendárnych týždňoch. Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní (uvedené znamená, že ak zamestnanec požiada o dovolenku na týždeň a v týždni je 5 pracovných dní, má právo nebyť zavolaný do práce aj počas jeho dní odpočinku; napr. v sobotu a nedeľu nemôže byť zavolaný na výkon práce nadčas). Zamestnanec môže čerpať dovolenku aj v kratších častiach, a to v pracovných dňoch. Pritom počet pracovných dní v rámci jedného týždňa môže byť rôzny, čo závisí od spôsobu rozvrhnutia pracovného času. Pre zamestnancov s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a s päťdňovým pracovným režimom predstavuje týždeň dovolenky päť pracovných dni.

Výmera dovolenky

ZP vymedzuje výmeru dovolenky ako základnú (§ 103 ZP). Dlhšiu výmeru dovolenky možno dohodnúť nielen v kolektívnych zmluvách ale aj v pracovných zmluvách. Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: