dnes je 16.5.2021

Input:

Doplatok do minimálnej mzdy

11.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2.2 Doplatok do minimálnej mzdy

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a príslušnou výškou minimálnej mzdy (§ 3 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z.).

Úprava sumy mzdy dosiahnutej zamestnancom

Na účely zistenia doplatku do výšky minimálnej mzdy sa zo mzdy dosiahnutej zamestnancom odpočítavajú sumy:

 • mzdy a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas,

 • mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok,

 • mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,

 • mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu,

 • mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu,

 • mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a

 • mzdy za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.


Do počtu hodín odpracovaných zamestnancom sa na tieto účely nezahŕňajú hodiny práce nadčas ani čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Zistenie nároku na prípadný doplatok

V prípade zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou sa výsledná očistená suma priamo porovná s príslušnou sumou minimálnej mzdy.


Zamestnanec na dennej vrátnici má dohodnutú mesačnú mzdu 638,00 €, ku ktorej mu zamestnávateľ poskytuje prémie podľa plnenia pracovných úloh. V mesiaci január 2021 s mesačným fondom 176 pracovných hodín v rámci harmonogramu odpracoval 168 hodín a ďalších 8 hodín ako prácu nadčas. V mesiaci čerpal 1 deň dovolenky. Priemerný zárobok k 1. januáru predstavuje 4,2533 € na hodinu. Za vykonanú prácu dostal:

 • tarifnú mzdu 609,00 € za 160 hodín (638,00 x 168 / 176),

 • tarifnú mzdu za prácu nadčas vo výške 29,00 € za 8 nadčasových hodín (638,00 x 8 / 176),

 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas vo výške 7,25 € za 8 nadčasových hodín,

 • mzdové zvýhodnenie za 8 hodín práce vo sviatok vo výške 29,00 €,

 • prémie vo výške 42,96 € a

 • náhradu mzdy za deň dovolenky v sume 34,02 €.

Zamestnancovi bolo spolu vyplatených 717,21 € ako mzda za prácu a 34,02 € ako náhrada mzdy za dovolenku.

Zamestnávateľ na účely zistenia prípadného nároku zo sumy mzdy 717,21 € vylúči sumy tarifnej mzdy za prácu nadčas, mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas a mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, takže výsledná suma bude 651,96 € (717,21 – 29,00 – 7,25 – 29,00). Mesačná minimálna mzda zamestnanca za 168 odpracovaných hodín (bez hodín práce nadčas) z fondu 176 hodín predstavuje 594,68 € (623,00 x 168 / 176 = 594,68), takže zamestnávateľovi vzniká povinnosť poskytnúť zamestnancovi doplatok do minimálnej mzdy vo výške 28,32 € = (623,00 – 594,68 = 28,32).


Sumy, ktoré v zmysle § 118 ods. 2 ZP nie sú mzdou (napr. náhrady mzdy alebo náhrada za pracovnú pohotovosť) do výpočtu vôbec nevstupujú. Rovnako nie je možné do mzdy zahrnúť mzdu za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

U zamestnanca odmeňovaného inou ako mesačnou mzdou je potrebné zistiť hodinový podiel z dosiahnutej očistenej mzdy a ten porovnať so sumou hodinovej minimálnej mzdy pre príslušný týždenný pracovný čas ustanovený na pracovisku zamestnanca.


Zamestnanec strážnej služby s tarifnou mzdou 3,580 € na hodinu pracuje v nepretržitom pracovnom režime v 11,5-hodinových pracovných zmenách v ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny. V mesiaci odpracoval 172,5 hodiny, za čo dostal:

 • hodinovú mzdu za 161 hodín odpracovaných podľa kalendára vo výške 576,38 €,

 • tarifnú mzdu za 11,5 hodiny práce nadčas vo výške 41,17 €,

 • mzdové zvýhodnenie za 11,5 hodiny práce nadčas vo výške 10,29 €,

 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu za 56 hodín vo výške 80,08 € (56 x 1,43 = 80,08),

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu za 23 hodín vo výške 41,17 € (1,79 x 23 = 41,17) a

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu za 23 hodín vo výške 82,34 € (3,58 x 23 = 82,34).

Spolu dostal mzdu celkom vo výške 831,43 €. Túto sumu zamestnávateľ očistí o mzdu za prácu nadčas (41,17 + 10,19) a mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu (80,08 + 41,17 + 82,34) a dostane očistenú mzdu zamestnanca v sume 576,38 €.

Z celkového počtu zamestnancom odpracovaných hodín zamestnávateľ odpočíta nadčasové hodiny; počet hodín bez hodín práce nadčas je 161 hodín (172,5 − 11,5). Hodinový podiel z očistenej mzdy je 3,580 € (536,61: 161 = 3,580...).

Nakoľko ustanovený týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny, hodinová minimálna mzda nebude 3,3330 €, ale 3,8187 € za hodinu (3,580 x 40 / 37,5 = 3,8187...). Vyplatená suma mzdy v prepočte na hodinu je nižšia ako suma minimálnej mzdy o cca 0,2387 € na hodinu (3,8187 – 3,580), a to za všetkých 172,5 hodín, t. j. na doplatok do sumy minimálnej mzdy, ktorý po zaokrúhlení na celé eurocenty bude predstavovať 41,18 € (0,2387 x 172,5 = 41,1758).

Osoby pracujúce na základe dohody

Povinnou náležitosťou dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov i dohody o pracovnej činnosti okrem vymedzenia dohodnutej práce alebo pracovnej úlohy sú aj:

 • dohodnutá odmena a

 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať (dohoda o vykonaní práce) a dohodnutý rozsah pracovného