dnes je 16.5.2021

Input:

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazovej dávky

9.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3 Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazovej dávky

Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

DVZ

Postup stanovenia denného vymeriavacieho základu (DVZ) na účely určenia sumy niektorých úrazových dávok (úrazového príplatku, úrazovej renty, jednorazového vyrovnania, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, rehabilitačného a rekvalifikačného) upravuje osobitne ustanovenie § 84 zákona, podľa ktorého sa DVZ zamestnanca určí ako podiel súčtu súm jeho vymeriavacích základov, ktoré dosiahol u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri PÚ a ChzP (neobmedzených podľa § 138 ods. 6 zákona), v rozhodujúcom období (RO), a počtu kalendárnych dní RO, okrem prípadov, keď zákon ustanovuje inak. DVZ takto určený sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Rozhodujúce obdobie

Rozhodujúcou skutočnosťou na určenie RO je deň utrpenia PÚ alebo deň, od ktorého sa zistila ChzP, ak zákon neustanovuje inak, pričom na vymedzenie RO treba aplikovať rovnaké princípy ustanovené v § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 zákona, platné pre RO na určenie DVZ pre nemocenské dávky. Osobitne je určené RO na určenie DVZ zamestnanca, ktorý utrpel PÚ alebo sa u neho zistila ChzP v období kratšom ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia. V takom prípade je RO obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zamestnanec utrpel PÚ alebo deň, od ktorého sa zistila ChzP.

DVZ na úrazové dávky

V praxi to znamená, že rozhodujúcim obdobím pre určenie DVZ na úrazové dávky je obvykle tiež kalendárny rok s výnimkou prípadov, kedy nemocenské poistenie trvalo zamestnancovi do vzniku PÚ alebo do zistenia ChzP menej ako 90 dní, kedy sa uplatní osobitné určenie RO, avšak v prípade nárokov uplatňovaných z titulu poškodenia zdravia v dôsledku:

  • PÚ je to kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom zamestnanec utrpel PÚ,

  • ChzP je to kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa prvýkrát zistila zamestnancovi ChzP,

ak v tomto predchádzajúcom roku poškodenému zamestnancovi vzniklo nemocenské poistenie a mal vymeriavací základ, z ktorého mal zamestnávateľ platiť poistné na úrazové poistenie. V prípade, že toto poistenie, ktoré vzniklo v predchádzajúcom roku, netrvalo celý kalendárny rok, ale trvalo najmenej 90 dní do vzniku PÚ alebo zistenia ChzP, je rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ obdobie od vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý mu zodpovedá podľa § 195 ZP za škodu, v tomto roku nemocenského poistenia do konca tohto kalendárneho roka.


Podľa § 54 ods. 10 novelizovaného zákona sa z rozhodujúceho obdobia pre účely zistenia DVZ vylučujú obdobia, za ktoré nie je zamestnanec ako poistenec povinný platiť poistné na NP (§ 140 zákona) a obdobia prerušenia povinného NP (§ 26 zákona). Podľa zmien zákona sa od 1. augusta 2006 neuplatní pri tomto postupe ustanovenie § 26 ods. 5 zákona, tzn. že sa prerušenie povinného NP neposudzuje ako zánik povinného NP a skončenie prerušenia ako vznik povinného NP.


Zamestnanec utrpel PÚ 16. februára 2020 pri výkone práce pre zamestnávateľa, u ktorého mu vznikol pracovný pomer od 1. júla 2019 a od rovnakého dňa vznikla tomuto zamestnávateľovi povinnosť platiť poistné na úrazové poistenie za tohto zamestnanca. Rozhodujúcim obdobím pre určenie DVZ pre úrazové dávky, na ktoré si uplatní zamestnanec z titulu poškodenia zdravia v dôsledku predmetného pracovného úrazu nárok, bude obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019. Keďže v období od 7. augusta 2019 do 15. augusta 2019 nemal zamestnanec povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa a v období od 18. augusta 2019 do 22. augusta 2019 mal zamestnanec prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu potreby ošetrovania chorého dieťaťa (od 11. dňa do skončenia tejto potreby ošetrovania), tieto obdobia v celkovom rozsahu 14tich dní sa z rozhodujúceho obdobia vylúčia. DVZ sa určí ako podiel súčtu neobmedzených vymeriavacích základov poškodeného zamestnanca za mesiace júl až december 2019 a počtu kalendárnych dní v rozhodujúcom období, ktorý je po vylúčení 14tich dní 170 dní.

V prípade, ak by zamestnancovi uplatňujúcemu si nárok na úrazovú dávku vzniklo nemocenské poistenie:

  • až v roku 2020, tzn. v kalendárnom roku, v ktorom utrpel PÚ, v dôsledku ktorého si uplatňuje nárok na úrazovú dávku (napr. ak by nastúpil do zamestnania 2. januára 2020), rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ by bolo obdobie od vzniku pracovnoprávneho vzťahu k zodpovednému zamestnávateľovi v tomto kalendárnom roku do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom utrpel predmetný PÚ, tzn. od 2. januára do 31. januára 2020,

  • v kalendárnom mesiaci, v ktorom utrpel PÚ (pracovný pomer by mu vznikol od 1. februára 2020), rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku pracovnoprávneho vzťahu k zodpovednému zamestnávateľovi do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom utrpel PÚ, t. j. od 1. februára do15. februára 2020.

V prípade, ak by zamestnancovi vznikol pracovný pomer k zamestnávateľovi, ktorý je zodpovedný v zmysle § 195 ZP Zákonníka práce za škodu na zdraví v dôsledku PÚ, v roku 2019 a PÚ vznikol v roku 2020 v období od vzniku NP kratšom ako 90 dní, RO na určenie DVZ je obdobie od vzniku NP v roku 2019 do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom v roku 2020 utrpel PÚ. Vo všetkých uvedených prípadoch je potrebné z takto určeného RO vylúčiť obdobia prerušenia NP a obdobia, za ktoré nebol zamestnanec povinný platiť NP, ak sa v rozhodujúcom období u zamestnanca také obdobia vyskytli.


Zamestnanec utrpel PÚ 2. februára 2020 pri výkone práce pre zamestnávateľa, u ktorého mu vznikol pracovný pomer od 1. decembra 2019 a od tohto dňa mu vzniklo povinné nemocenské poistenie.

Osobitné RO na určenie DVZ zamestnanca

Keďže nemocenské poistenie zamestnanca trvalo do dňa vzniku PÚ menej ako 90 dní, RO, z ktorého sa určí DVZ na úrazové dávky tohto poškodeného, bude obdobie od 1. decembra 2019 do 1. februára 2020 vrátane (v danom období sa nevyskytli u zamestnanca obdobia prerušenia alebo vylúčenia povinnosti platiť NP, ktoré by bolo potrebné vylúčiť z RO).

Určenie pravdepodobného DVZ

V prípade, ak zamestnanec nemal v RO určenom podľa § 84 ods. 1 zákona príjem dosiahnutý u zamestnávateľa zodpovedného za PÚ alebo ChzP, z ktorého sa určuje jeho vymeriavací základ alebo ak nárok na úrazovú dávku vznikol v deň vzniku pracovného pomeru alebo obdobného právneho vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý mu zodpovedá podľa § 195 ZP za škodu, pre účely určenia sumy úrazovej dávky je potrebné použiť pravdepodobný DVZ zamestnanca podľa 84 ods. 2 zákona. Pre objasnenie, kedy sa použije na účely určenia sumy úrazovej dávky tento pravdepodobný DVZ a kedy DVZ podľa § 84 ods. 1 v nadväznosti na § 54 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, uvádzame nasledovné.


Zamestnanec utrpel PÚ dňa 12. septembra 2020, v RO určenom podľa § 84 ods. 1 v nadväznosti na § 54 ods. 1 zákona, t. j. v kalendárnom roku predchádzajúcom roku vzniku PÚ – v roku 2019 nemal za žiadny mesiac vymeriavací základ napriek tomu, že bol v pracovnom pomere (napr. ak bol celý rok dočasne práceneschopný alebo mal neplatené pracovné voľno), pretože podľa § 54 zákona sa podľa odseku 6 predmetného paragrafu z rozhodujúceho obdobia vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na NP, a obdobia prerušenia povinného NP. V takom prípade nie sú vymeriavacie základy pre určenie DVZ z roka 2019 a nie je možné považovať za rozhodujúce obdobie rok 2018 a použiť DVZ určený z vymeriavacích základov z tohto roka.

Pre určenie sumy úrazovej dávky sa použije pravdepodobný DVZ, ktorý sa určí ako jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na úrazové poistenie poškodeného zamestnanca, ak by odpracoval celý mesiac, v ktorom naposledy vykonával činnosť zamestnanca pred vznikom PÚ. Znamená to, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť Sociálnej poisťovni údaj o DVZ, určený ako jedna tridsatina z neobmedzeného vymeriavacieho základu, z ktorého by platil za tohto