Input:

Daňový bonus na vyživované dieťa

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5 Daňový bonus na vyživované dieťa

Ing. Viera Mezeiová

Daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 ZDP) je suma daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o príjem od dane oslobodený. Týka sa len daňovníkov s aktívnymi príjmami, teda s príjmami podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Daňovníkov len s ďalšími druhmi príjmov (z prenájmu, z kapitálového majetku....) sa netýka. Po skončení roka znižuje daň z príjmov fyzických osôb a v priebehu roka mesačný preddavok na daň z príjmov zo ZČ.

Suma mesačného daňového bonusu sa každoročne zvyšovala (spravidla k 1. júlu) rovnakým koeficientom, ako suma životného minima platná pre plnoletú fyzickú osobu. Od roku 2015 sa suma daňového bonusu zvyšuje k prvému januáru bežného zdaňovacieho obdobia.

Ak sa dieťa narodí, ak začína sústavná príprava na povolanie alebo ak je dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vtedy sa daňový bonus môže uplatniť už za príslušný kalendárny mesiac.

Nárok na všetky deti si môže uplatniť za rovnaké obdobie (mesiac) len jedna oprávnená osoba. Ak ich je viac (napr. matka alebo otec), za celý rok si nárok uplatní jedna oprávnená osoba, alebo časť roka jedna osoba a zostávajúcu časť roka druhá oprávnená osoba na všetky deti. Ak sa nedohodnú, nárok na všetky deti sa uplatňuje alebo prizná v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Podmienky na uplatnenie

Nárok na daňový bonus má len ten daňovník, ktorý je našim daňovým rezidentom, t. j. ktorý má trvalý pobyt na území SR alebo ktorý sa tu obvykle zdržiava.

Daňový nerezident (nemá na našom území trvalý pobyt, a ani sa tu obvykle nezdržiava), má nárok na daňový bonus za podmienky, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR tvorí v príslušnom roku aspoň 90 % celosvetových príjmov.

Mesačný daňový bonus

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na daňový bonus už v priebehu roka u zamestnávateľa, ak na ten účel podpíše u neho vyhlásenie na zdanenie príjmov zo ZČ a predloží potrebné doklady.

Od roku 2020 sa potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa nepredkladá tomu zamestnávateľovi, ktorý má prístup do registrov žiakov a študentov škôl na území SR, ak sa dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR. Aby zamestnávateľ mohol overiť status žiaka alebo študenta, zamestnanec predloží zamestnávateľovi údaje o dieťati: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa.

Výška príjmov

Podmienkou výplatu mesačného daňového bonusu je dosiahnutie zdaniteľných príjmov zo ZČ v príslušnom mesiaci u tohto zamestnávateľa aspoň vo výške polovice mesačnej MM.

Pri ročnom daňovom bonuse musí za rok dosiahnuť úhrn zdaniteľných príjmov zo ZČ aspoň vo výške 6-násobku MM.

Ak zamestnanec nedosiahne za príslušné zdaňovacie obdobie požadovanú výšku zdaniteľných príjmov zo ZČ a bol mu v priebehu roka priznaný daňový bonus len v niektorých kalendárnych mesiacoch, nestratí po skončení roka nárok na už priznaný bonus („nezoberie” sa mu v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní.

Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne požadovanú výšku zdaniteľných príjmov (6-násobok MM) a v priebehu roka mu bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch alebo mu nebol priznaný vôbec (napr. si ho neuplatňoval, ani iná oprávnená osoba), nárok má na plný ročný daňový bonus. Dodatočne si ho uplatní u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ alebo sám v daňovom priznaní.

Ak mal zamestnanec priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch kalendárneho roka a mal súčasne v tom roku aj dostatočné vysoké príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a vykáže príslušný čiastkový základ dane, pomernú (zvyšnú) časť daňového bonusu si môže uplatniť v daňovom priznaní. Do úvahy sa však zoberú len tzv. aktívne zdaniteľné príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Platí to aj v prípade, ak zamestnanec nedosiahne v

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: