dnes je 16.5.2021

Input:

Charakteristika, pracovný úraz, choroba z povolania a poškodený

7.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Charakteristika, pracovný úraz, choroba z povolania a poškodený

Ing. Blanka Pipová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Zákonom č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení (ZSP) bol s účinnosťou od 1. januára 2004 zavedený v Slovenskej republike systém úrazového poistenia, ktorý nahradil systém zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, ktorý vykonávala Sociálna poisťovňa do 31. decembra 2003.

Úrazové poistenie

Z tohto systému zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa boli odškodňovaní zamestnanci, ktorým v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania vznikla škoda, ktorá zakladala nárok na náhradu tejto škody podľa Zákonníka práce platného v čase vzniku ich nároku. Úrazové poistenie tak, ako je upravené v ZSP, je koncipované ako poistný systém kompenzačného charakteru, ktorý je v prípade niektorých úrazových dávok nadstavbový k dávkam poskytovaným z iných systémov sociálneho poistenia (napr. úrazový príplatok k nemocenskému, úrazová renta k invalidnému dôchodku).

Právna úprava

Úrazové dávky sú poskytované v rozsahu a za podmienok ustanovených ZSP, ktorý bol od svojho prijatia už niekoľkokrát novelizovaný. Rozsiahlejšie zmeny a doplnenia ustanovení týkajúcich sa aj úrazového poistenia prinieslo najmä prijatie nasledujúcich zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: zákon č. 310/2006 Z. z. účinný od 1. augusta 2006, zákon č. 555/2007 Z. z. účinný od 1. januára 2008, zákon č. 449/2008 Z. z.účinný od 20. novembra 2008, zákon č. 204/2008 Z. z.účinný od 13. júna 2008, zákon č. 108/2009 Z. z. účinný od 1. apríla 2009, zákon č. 572/2009, účinný od 1. januára 2010, zákon č. 543/2010 Z. z. účinný od 1. januára 2011 a zákon č. 252/2012 Z. z. upravujúci s účinnosťou od 1. januára 2013 osobitnú valorizáciu úrazových dávok a limitov ustanovených pre niektoré úrazové dávky. Informácie uvádzané ďalej, preto vychádzajú z ustanovení všetkých noviel zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení dotýkajúcich sa úrazového poistenia prijatých do augusta 2012 a ďalej bude v texte označovaný len ako „zákon“. Novela zákona o sociálnom poistení č. 330/2020 Z. z. novelizovala úrazové dávky vo vzťahu k úrazovému príplatku, na ktorý má nárok fyzická osoba (zamestnanec, osoba uvedená v § 17 ods. 2 ZoSP), ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19.

Zákon sa nevzťahuje na tento osobný rozsah

Úrazové poistenie ako súčasť sociálneho poistenia sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov, profesionálnych vojakov ozbrojených síl, vojakov mimoriadnej služby, ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, pretože tieto zložky sú z pôsobnosti zákona o sociálnom poistení vyňaté.

Definícia

Definícia pracovného úrazu a choroby z povolania (§ 8 zákona), ktorá bola do zákona prevzatá zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ZP), bola doplnená z dôvodu záujmu štátu, aby boli úrazovým poistením kryté aj osobitné skupiny fyzických osôb dobrovoľne vykonávajúce činnosti v celospoločenskom záujme (nie však v pracovnoprávnom vzťahu), ktoré zákon nepovažuje za zamestnancov a ktoré sú taxatívne vymedzené v § 17 ods. 2 ZoSP zákona.

Pracovný úraz

Pracovným úrazom (PÚ) je preto podľa zákona poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré:

  • zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 ZoSP zákona utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi,

  • fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona utrpela pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.

Choroba z povolania

Choroba z povolania (ChzP) podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 zákona, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe:

  • zamestnancovi zamestnávateľa podľa § 16 pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh,

  • fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.

ChzP je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto zoznamu.

Plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh podľa predchádzajúcich odsekov je:

  • výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo služobných povinností